správa/oznam

Úradná správa č. 29, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 5.5.2023

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ

1/1. Na základe vzájomnej dohody mení termín stretnutia U11 FK Jesenské a FK Iskra Hnúšťa na 9.5. o 16:30 hod.

1/2. Na základe vzájomnej dohody mení termín stretnutia U11 MFK Jelšava a TJ Ožďany na 12.5. o 17:00 hod

1/3. Na základe vzájomnej dohody mení termín stretnutia U9 FK Jesenské a FK Iskra Hnúšťa na 9.5. o 16:30 hod. (stretnutie odrozhoduje klubový rozhodca)

1/4. Na základe správy DS dôrazne upozorňujeme FK Kráľ na následne nedostatky opakujúce sa v MFS hraných v Králi: 

- zabezpečiť technológiu na uzatvorenie súpisiek a uzatvorenie zápisu o stretnutí v systéme ISSF na požadovanej úrovni(PC)

- zabezpečiť správne vyznačenie HP podľa PF 

- zabezpečiť osoby na stretnutie potrebné na uzatváranie zápisu o stretnutí v systéme ISSF( lekár, vedúci mužstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ)

V prípade opakujúcich sa nedostatkoch bude klub posunutý na disciplinárne konanie. 

1/5. Prípadné zmeny termínov stretnutí nahlásiť aspoň 14 dní pred UHČ cez ISSF systém a cez kolónku daného stretnutia.

1/6. ŠTK/ KM upozorňuje všetky kluby, že všetky zmeny a podnety, ktoré sa týkajú súťaží dospelých a mládeže musia byť podané cez elektronickú podateľňu (ISSF). V závažných prípadoch môžu byť oznamované len emailom na:

Adrian Koóš - koos.adrian@zoznam.sk - zodpovedný za súťaže dospelých

David Sabacký - mladezobfzrs@gmail.com  - zodpovedný za súťaže U11

Jaroslav Maďar - mladezobfzrs@gmail.com - zodpovedný za súťaže U15 a U9

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT

Upozorňujeme zástupcov futbalových klubov, že od 1. apríla končí zimné registračné obdobie.

Od tohto termínu je možné vykonávať len registráciu nových hráčov a preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:

a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.

b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz .

3. Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na email (sekretar@obfzrs.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Informácia ohľadne novej trénerskej licencii - SFZ Grassroots Leader

- Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí". Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ/ RFZ a v školských projektoch SFZ.

PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu majú oprávnenie ako tréner na:
- Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner a aj ako asistent trénera, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ).
- Tréner s licenciou SFZ Grassroots Leader NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), RFZ a ObFZ však áno.

Všetky informácie nájdete na stránke SFZ https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/ 

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top