správa/oznam

Úradná správa č. 39, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 10.5.2019

 

Upozorňujeme FK na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK od 20.5.2019.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb mládežníckych stretnutí z kreditov. Postup je vo video návode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS
1. MFS 12. Kola 6.LIGY DOUBLE STAR BET ObFZ RS FK Uzovská Panica- FK Klenovec v riešení. Prípad postupujeme DK, KR.
2. Nariaďujeme k MFS 13. kola6.LIGY DOUBLE STAR BET ObFZ RS FK Uzovská Panica- FK Veľký Blh zvýšiť počet členov US na 12.

 3.Pohár ObFZ: Víťaz pohára ObFZ: FK ISKRA Hnúšťa, ktoré sa zúčastní, ako zástupca ObFZ na SUPERPOHÁRI s víťazom zimného pohára ObFZ Lučenec- FK Radzovce.(termín a miesto bude zverejnené v US).

4.Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS
 16. kola 1.Triedy SŽ  U15 sk.B: FK Rim. Janovce- FK  Rim. Seč 11.5. zmena UHČ na 17 00.
17.kola 1. Triedy SD U19  FK Rim. Seč- FK Uzovská Panica 19.5. o 11 00.
 Nariaďujeme odohrať MFS:
16. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. A   FK Lubeník -FK Jelšava 22.5. o 16 00
17. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. A   FK Jelšava -FK Klenovec 15.5. o 16 30 .
 18. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. B   FK Hajnáčka -FK Rim. Seč 26.5. o 10 00 .
Rušíme MFS 15.kola 1. Triedy SD U19 FK Sirk- FK Lenartovce
5. Finále I. Triedy SŽ U15 sa bude konať 15.6.o 11 00 na štadióne MŠK Rimavská Sobota.
6. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ-18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ4.8.2019, odveta 11.8.2019
7. Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie DK zo dňa 09.05.2019:  
1/5/2019 Dezider Dávid 1212874 ( FK Uz.Panica,6.liga dospelí), vylúčený
za HNS - hrubá urážka delegovanej osoby podľa čl. 48/1c DP. DS na 4 týždne NP od 06.05.2019 podľa čl. 48 /2b DP. Uhradiť 10,-eur v MZF.  
2/5/2019 Pavel Hruška 1107930 (TJ Družstevník Klenovec,6.liga dospelí) vylúčený za HNS - hrubá urážka delegovanej osoby podľa čl. 48/1c DP. DS na 4 týždne NP od 06.05.2019 podľa čl. 48 /2b DP. Uhradiť 10,-eur v MZF.  
3/5/2019 Maroš Hruška 1074255(TJ Družstevník Klenovec,6.liga dospelí) vylúčený za HNS - hrubá urážka delegovanej osoby podľa čl. 48/1c DP. DS na 4 týždne NP od 06.05.2019 podľa čl. 48 /2b DP. Uhradiť 10,-eur v MZF.  
4/5/2019 DK žiada FK Uzovská Panica o predloženie úplného, nepoškodeného a súvislého
videozáznamu zo stretnutia 12.kolo 6.ligy Double Star Bet RS FK Uzovská Panica- FK Klenovec do 14.05.2019 do 12.00hod. na DK, pod následkom DS.  
5/5/2019 Viktor Vince 1126409 (TJ Družstevník Klenovec,6.liga dospelí), na základe Správy DZ a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS FK Uzovská .Panica-FK Klenovec za pokus o napadnutie/inzultáciu/ delegovanej osoby po skončení stretnutia podľa čl.50/1d DP.DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným  opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK  Klenovec od 06.05.2019 až do vyriešenia prípadu podľa
čl.71/1,2,3b,c,5c,6,7,9 a čl.43/1,2a,4 DP. Zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu do 14.05.2019 do 12.00hod ,podaním cez ISSF, pod následkom ďalších DS.  
6/5/2019 Ján Brndiar 1318797(vedúci mužstva FK Klenovec,6.liga dospelí), DK na základe Správy DZ a Oznámenia nedostatkov v stretnutí, žiada menovaného o písomné stanovisko k udalosti po stretnutí (pokus o napadnutie/inzultáciu delegovanej osobyň 12.kola
6.ligy Double Star Bet RS FK Uzovská Panica-FK Klenovec a taktiež o písomné stanovisko k nepodpísaniu Oznámenia o nedostatkoch, podaním cez ISSF do 14.05.2019 do 12.00hod.,pod následkom ďalších DS.  
7/5/2019 Vladimír Parobek 1176295(kapitán TJ Družstevník Klenovec,6.liga
dospelí/), DK na základe Správy DZ a Oznámenia nedostatkov v stretnuít, žiada menovaného o písomné stanovisko k udalosti po stretnutí(pokus o napadnutie/inzultáciu/ delegovanej osoby) 12.kola
6.ligy Double Star Bet RS  FK Uzovská .Panica- FK Klenovec a taktiež o písomné stanovisko k nepodpísaniu Oznámenia o nedostatkoch, podaním cez ISSF do14.05.2019 do 12.00hod, pod následkom DS.  
8/5/2019 Marián Strihan 1032702 R, DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF ku incidentu po skončení stretnutia 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS  FK Uzovská Panica- FK Klenovec.  
9/5/2019 Roman Pocklan 1054375 R, DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF k incidentu po skončení stretnutia 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS  FK Uzovská Panica- FK Klenovec.  
10/5/2019 Miroslav Verkin 1311544 DZ,DK berie na vedomie písomné  stanovisko podané cez ISSF ku incidentu po skončení stretnutia 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS  FK Uzovská Panica-FK Klenovec.  
11/5/2019 Pavel Pataki 1312962 R, DK žiada menovaného o písomné stanovisko k udalosti po stretnutí/pokus o napadnutie/inzultáciu/delegovanej osoby/ 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS  FK Uzovská Panica- FK Klenovec, podaním cez ISSF do 14.05.2019 do 12.00hod.,pod  následkom DS.  
12/5/2019 Miroslav Verkin 131544 DZ, DK žiada menovaného o písomné stanovisko k nepodpísaniu Oznámenia o nedostatkoch vedúcim mužstva H a kapitánom H 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS FK Uzovská Panica- FK Klenovec, podaním cez ISSF do
14.05.2019 do 12.00hod.,pod DS.  
13/5/2019 FK Uzovská Panica /6.liga Double Star Bet RS/, na základe správy DZ
za nesplnenie si povinností usporiadajúceho FK vyplývajúcich z RS OBFZ
Rim.Sobota čl.16/kapitola,,Usporiadajúci FK",bod d- nezabezpečenie zdravotnej služby v stretnutí 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS FK Uzovská Panica-FK Klenovec, DK OBFZ RS
začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu povinnosti organizátora stretnutia podľa čl.71/1,3b DP, podaním cez ISSF na DK do 14.05.2019 do 12.00 hod, pod následkom DS.  
14/5/2019 Marek Medveď 1135168/prezident TJ Družstevník Klenovec/,DK berie na vedomie podnet podaný cez ISSF.

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1/KR prijala podnet FK Klenovec  pod ID-103196/MFS FK Uzovská Panica –FK Klenovec/.Na základe podnetu žiada predložiť videozáznam z MFS  12.kola  6.LIGY DOUBLE STAR BET OBFZ RS FK Uzovská Panica- FK  Klenovec do 14.5.2019.

2/KR prijala podnet od R Strihan Marian FK Uzovská Panica- FK Klenovec.

 3/Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať mailom na  ObFZ.( sekretar@obfzrs.sk).!!! V MFS, kde nie je DZ túto povinnosť preberá R stretnutia.
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky. 

4)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

5). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ

6). Žiadame R, DZ o kontrolu poukázaných náhrad za výkon dobrovoľníckej činnosti v MFS a prípadne nezrovnalosti riešili so sekretárom ObFZ. V správe pre prijímateľa sú uvedené konkrétne vyplácané MFS.

7) Upozorňujeme R na povinnosť uvádzať hrací čas 2X25 min pre stretnutia prípravky U11.

Zmeny DL.č.18:
 
:Dorast : 15.kola 1. Triedy SD U19 FK Sirk-  FK Lenartovce zrušený, nehrá sa
16. Kolo I. Trieda SŽ U15: FK Muráň- FK Revúčka:  Ivan Belan  za Vývleka
                            FK  Lubeník- FK Jelšava        hrá sa 22.5.2019
Prípravka 8 Kolo FK Tornaľa- FK Jesenské   laik za Strihana

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 20.6.2019. Bližšie informácie budú zverejnené v ďalšej US.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.

TMK zverejní zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v US č.40/2019. 

Výkonný výbor


Matričná komisia

Správy sekretariátu

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top