správa/oznam

Úradná správa č. 8 súťažný ročník  2020/2021 

ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 11.9.2020

 

1. Oznamujeme futbalovým klubom, že projekt SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2020/2021. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu Dajme spolu gól v školskom roku 2020/2021 bude ukončené 18.9.2020. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu Dajme spolu gól, môžu štatutári škôl realizovať prostredníctvom linku: 

https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

2. Bola prijatá novela SP, ktorá rozširuje možnosti striedavých  štartov hráčov. Podrobnosti v sekcii Matričná komisia.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Upozorňujeme futbalové kluby na RS a z neho plynúca povinnosť nahrať videozáznam na USB predložený DZ na stretnutí v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET a zároveň žiadame FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET, aby pri snímaní použili čo najnižšie rozlíšenie.(kvôli kapacite USB)

2. Družstvá FK Rimavská Seč (dospelí, U19 a U15) odstupujú zo všetkých súťaží. Ich výsledky budú až do konca súťažného ročníka anulované podľa SP čl. 12/2. Družstvá, ktoré boli vylosované ako ich súperi, majú v danom kole voľno.

3. Družstvá FK Muráň (dospelí a U15) odstupujú zo všetkých súťaží. Ich výsledky budú až do konca súťažného ročníka anulované podľa SP čl. 12/2. Družstvá, ktoré boli vylosované ako ich súperi, majú v danom kole voľno.

4. Súťaž prípraviek U11:

prihlásené družstvá - MFK Jelšava, FK Iskra Hnúšťa, MFK Revúca, FK Mesta Tornaľa, FK Jesenské, FC 98 Hajnáčka,  TJ Ožďany

Súťaž prípraviek U9:

prihlásené družstvá - MŠK Rimavská Sobota, FK Iskra Hnúšťa, MFK Revúca, FK Mesta Tornaľa, FK Jesenské, FC 98 Hajnáčka, TJ Ožďany

Pravidlá pre súťaže prípraviek sú uvedené v Rozpise súťaží ObFZ Rimavská Sobota.

Podľa dohody na porade zúčastnených trénerov prípraviek, bude hracím dňom piatok. Za jednotlivé kategórie môžu nastúpiť v jednom stretnutí 4 hráči z vyššej vekovej kategórie, pričom naraz na hracej ploche môžu byť súčasne 2 hráči vyššej vekovej kategórie.

5. V prípade vzájomnej dohody družstiev o zmene ÚHČ bezpodmienečne volať Alexandra Patakiho, tel. 0908 813 131

6. Začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21
U15 - 19.9.2020
U11 - 18.9.2020
U9   - 18.9.2020

Vyžrebovanie daných súťaží bude zverejnené na Futbalnete 11.9.2020.

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Dospelí 5. kolo 6. liga ObFZ RS Kráľ - Muráň/ zrušená delegácia

2. Na podnet KM SsFZ udeľuje KR ObFZ pokarhanie R (Marian Strihan)

3. Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL (nie v Úradnej správe !!!).
4. Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúcu povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.

5. Upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia je nutné zasielať vždy týždeň dopredu, do piatku do 20:00 hod. mailom na riso.balint@gmail.com alebo SMS na 0903 273 554. Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Rim. Sobota, čl. XIX. Hospodárske náležitosti, poplatky, pokuty/ bodu 13 je pokuta za oneskorené ospravedlnenie R resp. DZ 10.- €.

6. Oneskorené ospravedlnenia: Kuzma - 13.9. (10.- € bude odpočítaných vo výplate za mesiac september)

 

TMK  predseda: Ladislav DANYI  
Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.
2. Výkonný výbor prijal novelizáciu SP prioritne Článok 28 a jeho bod 8 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ. Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. „Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča,“

Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží .
Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac jednej súťaže . „Družstvo nižšej súťaže, v ktorom hrali hráči na základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, v ktorej pôsobilo družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej súťaže

 

 

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT. Kontakty na nového sekretára sú uvedené nižšie:

e-mail: sekretar@obfzrs.sk

tel.: 0905 768 069

 

Výkonný Výbor:

        Mgr . Marian Petrok                                                         Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top