správa/oznam

Úradná správa č. 3, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 8.8.2022

 

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Oznamujeme zástupcom FK, že prihlášky do nového ročníka 2022/2023 dospelých sa môžu podávať do 14.08.2022 (predĺžený termín). Prihlasovanie je potrebné vykonať cez elektronickú podateľňu a vyplniť všetky žiadané údaje v prihláške, vrátane uvedenia štartového čísla, farby dresov, výnimku z hracích dní a pod. Pred vyplnením prihlášky je nutné si cez ISSF vytvoriť nové mužstvo pre sezónu 2022/2023. Predbežne stanovený začiatok súťaže je 3.-4.09.2022. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2022/2023 je 0.- €.

1/2 Prihlášky do súťaží mládeže sa môžu podávať do 14.08.2022 (do polnoci). Postup je rovnaký ako pri podávaní prihlášok do súťaže dospelých.

1/3 V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťažný ročník 2022/2023:

- 7. liga ObFZ Rimavská Sobota

- 6. liga dorast U19 ObFZ Rimavská Sobota

- 4. liga žiakov U15 ObFZ Rimavská Sobota

 - súťaže prípraviek U9 a U11 ObFZ Rimavská Sobota

Modely súťaží budú upresnené podľa počtu prihlásených družstiev.

ŠTK pripravuje aktív klubov 19.8.2022 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie" s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021).

Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, že od 28.06.2022 je v platnosti novelizovaný Registračný a prestupový poriadok, kde sú už upravené aj tabuľky odstupné po reorganizácií súťaží SFZ.

Registračný a prestupový poriadok (novela 06/2022, konsolidované znenie): RaPP novela 06_2022 konsolidované znenie (sportnet.online)

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ LC a TJ Baník Kalinovo organizujú doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín v Kalinove v pondelok 29.augusta 2022 (štátny sviatok) od 09.00. Program podujatia, pokyny k prihláseniu a prihláška sú v nasledujúcom linku: https://www.ssfz.sk

4. Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretár ObFZ bude v dňoch 8.-12.8.2022 čerpať dovolenku. Zastihnuteľný bude len telefonicky na tel. čísle: 0903 273 554 (len SMS)

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top