správa/oznam

Úradná správa č. 13, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 6.10.2023

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na podávanie žiadostí na zmenu termínu cez ISSF cez dané stretnutie – kolónka žiadosť i zmenu termínu.

1/2 Upozorňuje mužstvá dospelých o zabezpečenie neprerušovaného nahrávania videa zo stretnutia.

1/3 Komisia nebude rešpektovať svojvoľné preloženia stretnutia bez vedomia ŠTK.

1/4 Žiadame FK, aby si zmeny termínov dohadovali skôr ak majú plánované akcie ( turnaje, birmovky, dovolenky, výlety ap.), lebo určite o tom vedeli skôr, nie 2-3 dni pred MFS. Zároveň upozorňujeme FK, že pri dohrávkach v týždni sa im môže stať, že bude MFS bez R – čiže len LAIK. Žiadame preto FK, aby v zápise z MFS bolo uvádzané meno laika, ktorý MFS viedol.

1/5 Dôrazne upozorňujeme R, ako aj funkcionárov FK, že do nominácie vytvorenej pred začiatkom sa nemôže vstupovať v polčasovej prestávke, nebodaj po MFS – porušenie SP.

1/6 Na základe rozpisu SFZ umožňujeme štart hráčok starších o 1 rok v kategórii U15. R bude takéto hráčky uvádzať v zázname R. Ak budú takéto dievčatá v základe na MFS, tak tam R uvedie namiesto ktorého hráča bude v nominácii.

1/7 ŠTK chystá zimný pohár o predsedu ObFZ kategórie U19. Stretnutia sa budú konať v R. Sobote na UT. Plánovaný začiatok turnaja je 27.1.2024, v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Koniec turnaja 3.3.2024. ObFZ bude opäť nápomocný pri uhrádzaní nákladov na UT, rozhodcov, občerstvenie mužstiev. Predpokladaný počet účastníkov je 8. Záväznú prihlášku prosím posielať na email koos.adrian@zoznam.sk do 30.11.2023. Ďalšie informácie v nasledujúcich US.

2. Disciplinárna komisia – Ing. Ľudovít Hrmo   

DK/08/2023 - 2024   

Kevin  Botoš, 1343192 ( TJ Ožďany) – vylúčenie za  zakázanú hru rukou pred PÚ a zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP.

DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa čl. 45/2 DP, od 23.9.2023. Uhradiť 5.-€ v MZF.

3. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

3/1 Postup pre riešenie nepredvídateľných okolností na MFZ -  na základe tel. urobiť zmeny:

- predseda KR ObFZ RS Martin Konček (0915 084 013)

- členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

- sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

3/2 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2023/2024. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

3/3 Upozornenie pre R a DZ: R resp. AR 1 je okrem iného povinný pred MFS po kontrole hráčov základnej zostavy vykonať aj kontrolu lavičiek oboch družstiev, ako aj náhradníkov a členov realizačného tímu podľa ZoS. Prípadné nezrovnalosti oznámiť R.

3/4 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.08.2023. Zároveň si môžu v termíne pred začiatkom jesennej časti 2023/2024 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com.

4. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

4/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

4/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

 

Top