správa/oznam

 Úradná správa č. 45, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 19.6.2019

 

Informujeme FK, že  bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.
V prípade že do 30.6.2019 si nesplníte túto povinnosť, po 1.7.2019 vám budú odobraté kredity z eshopu  a nebudete môcť prijímať žiadne verejné prostriedky, ani od SFZ, mesta, obce ani VÚC !!!
nezabudni prosím na povinné prílohy !

Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).
Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. Schvaľujeme výsledky súťaží ObFZ Rimavská Sobota, výsledky a konečné tabuľky sú uverejnené na FUTBALNETE.

2. V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťaže. ročník 2019/20:

6. LIGA DOUBLE STAR BET RS

I. Trieda Dorast U19

I. Trieda SŽ U15

Prípravka U11

3. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 6.ligy DOUBLE STAR BET  ObFZ Rimavská Sobota– dospelí sa podávajú v termíne /21.6. - 15.7.2019/ . FK sa prihlasujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre družstvá dospelých. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún/Júl 2019. Štartovné je v 6. Lige DOUBLE STAR BET 100 eur, súťažiach mládeže je štartovné bez poplatku.
FK prihlásené do súťaží musia mať:

-vyrovnané pohľadávky voči ObFZ a MZF a zúčastniť sa pohára ObFZ v ročníku 2019/20.
4. Vylosovanie pohára ObFZ 2019/20

13.7 o 18:00 Pohár ObFZ : vetva SsFZ :

FK REVÚCA- FK TISOVEC,  FK HNÚŠŤA-FK HAJÁČKA, FK JESENSKÉ- FK RADZOVCE,

Prípadné vzájomné dohody na zmena termínu a UHČ nahláste predsedovi ŠTK do 10.7.

Rozhodcov na stretnutia deleguje KR. ObFZ
4.. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ 18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ 4.8.2019, odveta 11.8.2019
 Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

Zasadnutie zo dňa 20.6.2019:

14/6/2019 Szabolcs András Trizna 1369031/FC 98 Hajnáčka,U-19/,HNS-vylúčený po 2 ŽK,DK rozhodla,že upúšťa od uloženia Disciplinárnej sankcie/ďalej len DS/ podľa čl.38/1 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

15/6/2019 Lukáš Brndiar 1200600/TJ Družstevník Klenovec,6.liga/ vylúčený za surovú hru kopnutie súpera v neprerušenej hre nadmernou silou v súboji o loptu, pričom došlo k zraneniu súpera podľa čl.45/1 DP.DK rozhodla o uložení DS zákazom výkonu športu a výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace nepodmienečne v stretnutiach TJ Družstevník Klenovec od 10.6.2019 podľa čl.45/2b DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

16/6/2019 MFK Jelšava,DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu 10/6/2019.

17/6/2019 MFK Jelšava,DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu 11/6/2019,DKna základe Správy DZ, OZN v stretnutí a vlastných zistení za HNS diváka ( urážlivé výroky a vyhrážanie sa voči DO a H)  v určenom priestore štadióna, 17.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi MFK Jelšava-TJ Družstevník Klenovec dňa 9.6.2019  DS pokuta 50 € a ochranné opatreniespočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby v počte 10 na zabezpečenie verejnéhoporiadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach MFK Jelšava do 30.09.2019 podľa čl. 48/4 DP a čl. 43/2l DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

18/6/2019  Róbert Bryndzák, divák MFK Jelšava, DK na základe Správy DZ , Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení za HNS-urážlivé výroky a vyhrážanie sa DO a H  17.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi MFK Jelšava-TJ Družstevník Klenovec dňa 9.6.2019  podľa čl.58/2a DP.DK menovanému ukladá DS  4 mesiace zákazom vstupu na štadióny  v stretnutiach MFK Jelšava od 10.6.2019 do 10.10.2019 podľa čl.20/1,2,3 a 58/4 DP.

19/6/2019 Na základe DP čl.17/8 DK prerušuje tresty od 20.06.2019 udelené na časové obdobie,ktoré začnú platiť v jesennej  časti sezóny 2019/20(zostávajúci časť DS) nasledovne:

Peter Fabo 1339344 TJ Tatran Muráň- 3 mesiace 6 dní

Nikolas Várady 1247801 FK Rimavská.Seč -1 týždeň

Lukáš Brndiar 1200600 TJ Družstevník Klenovec-1 mesiac 20 dní

Miroslav Verkin 1311544 DZ -26 dní

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

 1) KD SFZ  organizuje  v dňoch 26.-27.7.2019  v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)  dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. "A") a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. "P"). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.


2)  Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami sa bude konať 19.7. o 16:30 v areáli FK Hnúšťa. Účasť všetkých R a DZ nutná. R na seminári predložia platné lekárske potvrdenie.

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Rimavskej Sobote organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
.

Výkonný výbor

Na svojom riadnom zasadnutí VV  dňa 13.6.2019 schválil štruktúru súťaži na súťažný ročník 2019/20,
schválil organizovanie letného seminára R a DZ v Hnúšti
schválil konanie aktívu klubov 2.8.
schválil jednorazový finančný príspevok FK Ožďany k organizovaniu futbalového turnaja k 100. Výročiu futbalu v Ožďanoch,
poveril predsedu ŠTK a sekretára ObFZ prípravou RS- do 21.7.
 
 Matričná komisia

Správy sekretariátu:

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top