správa/oznam

ŠTK-KM  predseda   Kooš A

  1. Pohár  ObFZ   2018   . Prihlášky  môžete podať do 20.01.2018, podľa vydaných pokynov.
  2. Prípravky  -   žiadame FK aby do  26.01.2018 nahlásili  termín usporiadania turnaja / Tornaľa, Rimavská Seč, Revúca, Jesenské, Hnúšťa.  

Matrika  : J. Forgon

  1. V zmysle RaPP čl.19-Registračného obdobia bod /2/ sa žiadosť o prestup amatéra podáva :

-          Od 01.01.do 31.01,kalendárneho roka /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/,tiež termín na  podávanie žiadosti o transfer z a do zahraničia,

-          Od  01.01. do 31.03. kalendárneho roka /zimné registračné obdobie s obmedzením/.        

V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5  zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia /klasický/ odstupné  0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno /poplatok 5-€ -reggistrácia v novom klube/.Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia,okrem obdobia 01.04 do 30.06. príslušného roku.

  1. Transfer hráča s obmedzením ,uskutočnený v letnom registračnom období /platnosť do 30.06.2018/ je možné v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl.  19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom /zimnom/ registračnom období prestup bez obmedzenia do /31.01.2018/,resp., prestup s obmedzením /do 31.03./  Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP /štart len za 2 kluby/.
  2. 3.       Termín pre transfer z a do hraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia  / 1.1. do 31.1/.

Zo SsFZ  :  - aj v roku 2018 pokračuje SsFZ v systéme podpory mládežníckeho futbalu prostredníctvom podpory vybraných turnajov a vybraných FK. Všetky podrobnosti sú v „Pravidlách pre rozdelenie a ...“,ktorésú spolu s príslušnými vzormi žiadosti k dispozícii na stránke SsFZ v časti DOKUMENTY. Termíny predloženia žiadosti  :   -  vybrané turnaje  do konca januára 2018, vybrané FK do konca februára   2018.

Školenie trénerov  UEFA  B         November 2018- marec 2019     Banská Bystrica / max. 1 x 26 poslucháčov/ pre držiteľov trénerskej UEFA  GRASSROOTS   C  licencie/podmienka/ Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do  250-€/mimo  cestovného,  a stravného/.  Prihlášku na školenie posielajte /všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov/    na adresu mailom  peterstefanak@gmail.com

Doškolovanie trénerov   -  predlženie  platnosti  UEFA B  a UEFA  GRASSROOTS  C 

29.august  2018  Kalinovo – v spolupráci s TMK   ObFZ  Lučenec  v rozsahu  5 hodín,prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do  20.08.2018  mailom   peterstefanak@gmail.com

17. november  2018  -  Banská  Bystrica  - doškolovací seminár v rozsahu 5 hodín. Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS  SsFZ začiatkom októbra 2018.  

 

Zo sekretariátu   ObFZ  J.Forgon  -  na základe návštevy FK žiadame kluby aby podlžnosti vyrovnali voči ObFZ / Bátka, ,Jesenské, Hajnáčka,  Kráľ, V .Teriakovce ,Radnovce/.

-          Zasadnutie   VV  ObFZ  sa  uskutoční   31.01.2018/ Pozvánky dostanú členovia  mailom  /

 

Mgr.   Marian Petrok       - predseda ObFZ                                  Ján   Forgon  - sekretár

Top