správa/oznam

Úradná správa č. 44, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 7.6.2019

 

Informujeme FK, že  bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.
V prípade že do 30.6.2019 si nesplníte túto povinnosť, po 1.7.2019 vám budú odobraté kredity z eshopu  a nebudete môcť prijímať žiadne verejné prostriedky, ani od SFZ, mesta, obce ani VÚC !!!
nezabudni prosím na povinné prílohy !

Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).
Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Tornali organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín
. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.

TMK zverejnilo zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite,  na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.

.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. Nariaďujeme odohrať 18.kolo. DOUBLE STAR BET 6. Ligy  FK Kráľ- FK Lubeník  15.6. (sobota) o 16:30. Poplatok 10 eur v MZF.

Nariaďujeme odohrať MFS 20. kola SD U19 FK Hajnáčka- FK Rimavská Seč 15.6 o 17 00

Nariaďujeme odohrať MFS 20. kola SD U19 FK Uzovská Panica- FK Radnovce 15.6 o 13 30

2  Na základe žiadosti MFK Jelšava súhlasíme s usporiadaním finále I. Triedy SŽ U15  15.6.o 10 00 na štadióne MFK Jelšava.
3.. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ 18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ 4.8.2019, odveta 11.8.2019
 Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

7/6/2019 Zoltán Halász 1183356/TJ Družstevník Kráľ,6.liga/,DK ukladá Disciplinárnu sankciu/ďalej DS/ za udelenie 5 ŽK,zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 10.6.2019 podľa čl.37/5a DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

8/6/2019 Otto Bari 1348306/ŠK Rimavská Seč,5.liga U-19/,vylúčený po 2 ŽK,DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 10.6.2019 podľa čl. 9/2b2 a 37/3  DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

9/6/2019 Lukáš Brndiar 1200600/TJ Družstevník Klenovec,6.liga/ vylúčený za surovú hru kopnutie súpera v neprerušenej hre nadmernou silou v súboji o loptu, pričom došlo k zraneniu súpera. DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie kprevineniuprostredníctvom ISSF do 17.6.2019.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Klenovec od 10.6..2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,d,6,7,9 a čl. 43/1,3a DP.

10/6/2019 MFK Jelšava, DK žiada klub o písomné vyjadrenie podaním cez ISSF do 17.6.2019 ohľadom následkov zranenia hráča Róbert Bryndzák 1255037,ku ktorému došlo v 68 min. stretnutia 17.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi MFK Jelšava-TJ Družstevník Klenovec dňa 9.6.2019,pod DS.

11/6/2019 MFK Jelšava, DK na základe Správy DZ a Oznámení o nedostatkoch žiada klub o písomné vyjadrenie podaním cez ISSF do 17.6.2019,ohľadom HNS diváka voči H ako aj DO v stretnutí  17.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi MFK Jelšava-TJ Družstevník Klenovec dňa 9.6.2019,pod DS.

12/6/2019 Róbert Bryndzák, divák MFK Jelšava,DK na základe Správy DZ  a Oznámenia o nedostatkoch začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.64/1 DP.Predbežným ochranným opatrením zakazuje vstup na štadióny v stretnutiach MFK Jelšava od 10.6.2019 do vyriešenia podľa čl.43/1,2s,4 a čl.71/1,2,3b,d,5b,6,7,8,9.Zodpovedný klub pod DS.

13/6/2019 MFK Jelšava,DK žiada klub o predloženie úplného a nepoškodeného  videozáznamu zo stretnutia 17.kola 6.ligy  Double Star Bet RS medzi MFK Jelšava- TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 9.6.2019 do 18.6.2019,pod DS.

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1)  Žiadame, aby DZ a R upozornili ISSF manažérov klubov na správu z FUTBAL NETU a US č.41 ohľadom povinnosti registrácie do nového registra MNO.
2) Nariaďujeme DZ vykonať po stretnutí vizuálnu kontrolu nahrávania videozáznamu s uvedením výsledku v správe DS.
 3) KD SFZ  organizuje  v dňoch 26.-27.7.2019  v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)  dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. "A") a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. "P"). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.


4)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."
5). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.
6)  Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami sa bude konať 19.7. o 16:30 v areáli FK Hnúšťa. Účasť všetkých R a DZ nutná. R na seminári predložia platné lekárske potvrdenie.

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Úsek vzdelávania SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota v termíne 20.07. – 07.10.2019 v Rimavskej Sobote organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.06.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.
TMK zverejnilo zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite,  na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
.

Výkonný výbor

Na svojom riadnom zasadnutí VV  dňa 13.6.2019 schválil štruktúru súťaži na súťažný ročník 2019/20,
schválil organizovanie letného seminára R a DZ v Hnúšti
schválil konanie aktívu klubov 2.8.
schválil jednorazový finančný príspevok FK Ožďany k organizovaniu futbalového turnaja k 100. Výročiu futbalu v Ožďanoch,
poveril predsedu ŠTK a sekretára ObFZ prípravou RS- do 21.7.
 
 

Matričná komisia

Správy sekretariátu:
Odstupujeme DK FK Radnovce za nesplatenie MZF za mesiac apríl.

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

Top