správa/oznam

Úradná správa č. 1, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.7.2021

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. VEĽMI DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk

2. Neuhradené MZF k 23.7.2021

- za 09/2020 FC Radnovce.

- za 10/2020 FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč.

 Žiadame obratom uhradiť !!!

3.V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069 alebo 0903 273 554

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťažný ročník 2021/2022:

- 6. liga ObFZ Rimavská Sobota

- 6. liga dorast U19 ObFZ Rimavská Sobota

3. Prihlášky do nového súťažného ročníka 2021/2022 podávajú kluby prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže). Termín podania prihlášok je od 28.6.- 30.7.2021 do 14:00 hod. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Podmienkou prihlásenia družstva do súťaže dospelých v súťažnom ročníku 2021/2022 je prihlásenie aspoň jedného družstva mládeže, zároveň musí mať klub vyrovnané pohľadávky voči ObFZ a MZF. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, súťaže dospelých – 08.08.2021. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2021/2022 je 0.- €.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1.Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami pre R sa uskutoční dňa 30.07.2021 (piatok) na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Prezentácie je od 16:00 hod. do 16:30 hod. Následne prebehnú fyzické previerky rozhodcov, test z pravidiel futbalu a videotest. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Všetci R si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke od všeobecného lekára.  Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS 2021/2022.

2. Vzhľadom  k spracovávaniu nových dohôd o dobrovoľníckej činnosti v športe žiadame R a DZ (aj rozhodcov a DZ SsFZ), aby svoje prípadne zmenené osobné údaje (adresa, číslo účtu) telefonicky oznámili sekretárovi ObFZ
3. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok.Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

4. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

TMK ObFZ RS bude v jesennej časti organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky na školenie je nutné zaslať na sekretariát emailom (sekretar@obfzrs.sk) do 31.07.2021. Podrobné informácie ohľadom podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia https://www.futbalsfz.sk/treneri/skolenia/uefa-c/dokumenty

Matričná komisia: Richard BÁLINT

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) 

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota, Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top