správa/oznam

ŠTK – G. Tóth  

1/ Upozorňujeme FK  aby podľa listu prezidenta  SFZ a pokynov vydaných ISSF / členské poplatky/   postupovali  podľa uznesenia   KONFERENCIE  SFZ   .  Akceptujme UZNESENIE KONFERENCIE SFZ. Pokial FK  má problém  okamžite  sa nakontaktuje na sekretára ObFZ

2/. Potvrdzovanie súpisiek   :   I. trieda    3.08.2016   od   15,oo   do   17,oo   na ObFZ  R. Sobota  . /pri potvrdzovaní  predseda ŠTK na základe zistených nedostatkov vydá jasné pokyny pre FK  -I.triedy. /umiestnenie kamery  a nahrávanie MFS   ako aj  jasné pokyny pre HU  .      /                                                                                                  II. trieda   10.08.2016   od   13,oo  do  14,30  na ObFZ

3/. Vylosovanie súťažného ročníka 2016-2017/dospelí, U-19,U-15/   je na   stránkach SFZ  futbalnet súťaže    .   /ObFZ Rimavská Sobota/.

                   

KM – M. Machyniak 

1/. Potvrdzovanie súpisiek  mládežníckych družstiev  18.08.2016   na ObFZ  od  13,oo  do 15,oo hod

2/. Žiadosti podnety  / zmeny HP UHČ/  žiadame zaslať do 17.08.2016 

 

DK – P. Ďurík 

Zasadnutie DK sa uskutoční  3.08.2016  o 15,oo   / podnety , žiadosti/ pošlite do 2.08.2016 

 

KR – V. Parobek 

Spoločný seminár  R a DZ sa uskutoční  v Hrachove na ZŠ  dňa  29.07.2016  podľa vydaných pokynov  KR – program na stránke OZTK- ObFZ.   /Písomné ospravedlnenie  pokiaľ neboli zaslané  na ObFZ  do 26.07. 2016  platí rozhodnutie KR 5+10 €  , náhradný termín tak pre R ako aj pre DZ/.  

 

Zo sekretariátu  :  od 27.08.2016   do 3.09.2016   sekretár        ---   DOVOLENKA 

 

JUDr. Či l ík   Ján   - predseda   ObFZ                    Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

Top