správa/oznam

 Úradná správa č.49, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 11.6.2020

 

Od 15.6.2020 sekretariát ObFZ pracuje v štandardnom režime.

1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktoré s účinnosťou od 03. júna 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám povoľuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.
Podujatí sa môžu zúčastniť aj diváci, za jasne stanovených podmienok (uvedené v písm. E vydaného opatrenia).

2.V aktualite na stránke ObFZ RS  sa nachádzaUSMERNENIE SFZ a INFORMÁCIA PRE ŠTATUTÁROV OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ. Žiadame Vás o jeho rešpektovanie.

 ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Na základe zrušenia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo väčšine regionálnych a oblastných súťažiach, vrátane ObFZ Rimavská Sobota budú v novom súťažnom ročníku 2020/2021 štartovať  FK v nezmenenom počte družstiev v súťažiach SsFZ.
2. Elektronické prihlášky do súťaží sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 15.6. – 15.7.2020. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých.
3. Začiatky súťaží súťažného ročníka 2020/21 a formáty súťaží budú zverejnené po ich schválení Výkonným Výborom na zasadnutí dňa 19.6 s prihliadnutým na počet prihlásených FK a zhoršenú ekonomickú situáciu FK.
4. ŠTK  vyzýva zástupcov FK, členov jednotlivých komisií, rozhodcov a delegátov, že svoje návrhy a pripomienky k Rozpisu súťaži môžu predložiť najneskôr do 10.7.2020, vrátane zmien štatutárnych zástupcov FK, adries a kontaktov.
5. Oznamujeme, že plánovaný turnaj prípraviek U11 vo Zvolene sa uskutoční v náhradnom termíne.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 1, Oznamujeme, že o disciplinárnych sankciách uložených DK sa rozhodne Výkonný Výbor na svojom zasadnutí.

 KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

1. KR sa tak, ako každoročne obracia na priaznivcov futbalu a žiadame v prípade ich záujmu o vykonávanie funkcie rozhodcu v našom ObFZ, aby kontaktovali členov KR p. Parobeka príp. Petrinca.(0903554311, 0907842287). Zároveň žiadame aj aktívnych rozhodcov a DZ o nahlásenie prípadných záujemcov o rozšírenie našich radov.
2. Predbežný termín letného semináru rozhodcov a delegátov zväzu-
25.7(sobota) od 10:00. v areáli  FK Iskra Hnúšťa. Súčasťou seminára budú fyzické previerky rozhodcov, test z pravidiel futbalu a videotest. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Všetci R si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke od všeobecného lekára.  Link na videotest a okruhy otázok boli uverejnené na stránke ObFZ/ aktualita. Podrobný program seminára bude zverejnený na stránke ObFZ.
3. Oznamuje R a DZ, že Vami uhradený poplatok za spoluúčasť na zimnom seminári vo výške  10 eur bude automaticky preúčtovaný ako poplatok za Zimný seminár v sezóne 2020/21. V prípade, že žiadate poplatok vrátiť kontaktujte sekretára ObFZ.
4. Vzhľadom  k spracovávaniu nových dohôd o dobrovoľníckej činnosti v športe žiadame R a DZ (aj rozhodcov a DZ SsFZ), aby svoje prípadne zmenené osobné údaje (adresa, číslo účtu) telefonicky oznámili sekretárovi ObFZ.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

1.Vzhľadom na obmedzenie konania doškoľovacích seminárov trénerov v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.
2. Hneď ako to usmernením vlády SR bude povolené, zverejníme termín  doškoľovacieho semináru pre UEFA B a UEFA GR C licenciu . Zároveň plánujeme v spolupráci so SsFZ a ObFZ Lučenec otvoriť  školenie UEFA GR C licencie v mesiacoch august-október 2020.

Matričná komisia: Ivan OSTRIHOŇ

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez
obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

Výkonný Výbor:

Riadne zasadnutie Výkonného Výboru ObFZ sa uskutoční 19.6.2020 v zasadačke MŠK.
 

Mgr . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ             Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top