správa/oznam

Žiadame FK, ktoré boli kontaktované ohľadom nesplatených faktúr na ObFZ a žiadajú o kópie faktúr, aby kontaktovali sekretára ObFZ t.č. 0911920 667. Faktúry sú rozposielané priebežne a mail jednotlivých FK.V prípade neuhradenia faktúr bude ObFZ postupovať v zmysle DP a SP SFZ.

 Vstupenky na stretnutie Slovensko- Maďarskosú distribuované cestou sekretariátu ObFZ , kde je možné si ich osobne vyzdvihnúť od 27.2.2019 (0911920667). Úhrada za vstupenky výhradne prevodom na účet ObFZ  SK 38 0900 0000 0000 6893 7510.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

Schvaľujeme vzájomnú dohodu a nariaďujeme odohrať stretnutie pohára ObFZ

 MŠK Tisovec- FK Jesenské 2.3.2019 o 10 00 hod.

Vylosovanie pohára ObFZ

2.3.2019 10 00 hod  MŠK Tisovec-

 3.3.2019 09 00 hod MŠK Rimavská Sobota U19-TJ Ožďany

 3.3.2019 14 00 hod MFK Revúca- Iskra Hnúšťa. zmena hrá sa v Tisovci na umelej tráve.

10.3.2019 14 00  TJ Ožďany – MŠK Rimavská Sobota U19 hrá sa v Rimavskej Sobote

10.3.2019 14 00 FK Jesenské- MŠK Tisovec hrá sa v Rimavských Janovciach

10.3.2019 14 00 Iskra Hnúšťa- MFK Revúca

 

Upozorňujeme FK štartujúce pohári ObFZ, že pred stretnutím sa vypisuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF.

 Vylosovanie dvojíc prvého kola Pohára ObFZ pre mužstvá  SsFZ bolo zverejnené v ÚS č.  16  2018/2019 a na FUTBALNETE. Prípadné vzájomné dohody klubov na zmene dátumu a času odohratia MFS žiadame oznámiť predsedovi ŠTK t.č.0903553824 do 5.3.2019.Ďalšie kolo nadstavbovej časti pohára ObFZ s mužstvami  SsFZ a ObFZ sa odohrá 10.4.2019 (streda) na ihrisku družstva hrajúceho nižšiu súťaž. Vylosovanie po odohratí základnej časti SsFZ dňa 14.3.2019.

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Delegačný list na stretnutia pohára ObFZ:

 2.3.2019 10 00 hod  MŠK Tisovec- FK Jesenské   Konček,zmena Laciak namiesto Kúchena , I. Belan.

 3.3.2019 09 00 hod MŠK Rimavská Sobota U19-TJ Ožďany T.Kóoš, Pocklan, Pataki.

 3.3.2019 14 00 hod MFK Revúca- Iskra Hnúšťa Šupka, Hodoň, O.Belan. zmena hrá sa v Tisovci( umelá tráva).

10.3.2019 14 00  TJ Ožďany – MŠK Rimavská Sobota U19  zmena hrá sa v Rimavskej Sobote( umelá tráva).

10.3.2019 14 00 FK Jesenské- MŠK Tisovec hrá sa v Rimavských Janovciach

10.3.2019 14 00 Iskra Hnúšťa- MFK Revúca

DL bude zverejnený 7.3.2019 z dôvodu kolidácie stretnutí so seminárom R SsFZ.

Oznamujeme R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15 až 16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia Penzión FAMILY. Seminár sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec.
Poplatok za účasť na seminári je 5 eur.(3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali poplatok za seminár  na účet ObFZ  č.ú.0068937510/0900 IBAN SK3809000000000068937510  do 8.3.2019. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby  si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 . Náhradný termín seminára s poplatkom  30+ 5 eur  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.
 Program  odborného seminára je uverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR.
KR na svojom zasadnutí 18.12.2018 schválila koncepciu spolupráce ObFZ Rimavská Sobota a ObFZ Lučenec pri organizovaní odborných seminárov a vzájomnej pomoci pri obsadzovaní MFS.

 

Výkonný výbor

Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí 21.2.2019
-schválil koncepciu náboru rozhodcov,
schválil predložené návrhy na členov odvolacej a volebnej komisie.
-prerokoval a schválil návrh charitatívnej zmluvy so spoločnosťou Program spol.sr.o a schválil zmenu názvu súťaže dospelých,
- prerokoval a schválil zmenu RS kap.20 a upravil paušálne náhrady R na sumu 33 eur a paušálne náhrady AR na sumu 28 eur.
-schválil účasť na turnaji prípraviek SsFZ v Žiline a koncepciu súťaží prípraviek v súťažnom ročníku 19/20.
-prerokoval správy členov odborných komisií a členov VV.

Matričná komisia – Ivan Ostrihoň

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia!!), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o registráciu/preregistráciu hráča a do poznámky uvedie čl. 15/5 (poplatok 5,- € - registrácia v novom klube).Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku.

Správy sekretariátu

1. ObFZ Rimavská Sobota informuje, že
Úrad Vlády Slovenskej republiky dňa 15.1.2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu: „Podpora rozvoja športu na rok 2019".
V rámci tejto výzvy je možné žiadať o:
• Multifunkčné ihrisko,
• Atletickú dráhu,
• Detské ihrisko,
• Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,
• Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,
• Mantinelový systém na existujúce ihrisko,
• Výmena antuky,
• Výmena podlahy v telocvični,
• Nákup športovej výbavy.
• Samotnú výzvu a bližšie informácie nájdete tu: https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/ 
Termín predkladania žiadostí o dotáciu je do 15. marca 2019.


Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top