správa/oznam

 Úradná správa č.6, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 8.8.2019

 

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

Sekretár ObFZ bude v dňoch 12-14.8 čerpať dovolenku. Matričné úkony (prestup s obmedzením, preregistrácia, žiadosti o RP) žiadať výhradne cestou ISSF systému. Budú vybavované priebežne.

Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.

3 od 12.7 je v ISSF novinka- elektronické registračné preukazy (ERP)..

  Žiadame ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ  žiadosť zamietne.

4. SFZ pripravil rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

 I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: - Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, - Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, - Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

 a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c. ) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

II. časť (z 20.6.2019):- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

III. časť (z 20.6.2019):- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, - spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), - Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, - Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP kontaktujte rapp@futbalsfz.sk., prípadne sekretára ObFZ  0905 768 096. Ra PP, SP a Etický kódex  sú uverejnené na stránke ObFZ/zväz a komisie/sekretariát.

Rozpis súťaží ObFZ Rimavská Sobota je na stránke www.obfzrs.sk/zväz a komisie/sekretariát. Po vytlačený bude ihneď distribuovaný FK doporučenou poštou.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. V ISSF systéme sú vytvorené a vylosované súťaže pre súťažný  ročník 2019/20:

6. LIGA DOUBLE STAR BET RS:

Prihlásené družstvá, štartové čísla a zmeny hracích dní a UHČ: 1. FK OŽĎANY- Nedeľa 10.30, FK UZOVSKÁ PANICA, 3. FK VEĽKÝ BLH, 4.FK SIRK Sobota UHČ, 5. FK MURÁŇ, 6. FC RADNOVCE, 7. FK KRÁĽ, 8. FK LUBENÍK Sobota UHČ, 9. FK RIMAVSKÁ SEČ, 10. FK JELŠAVA Sobota UHČ

6. LIGA DORAST U19:

1. . FK OŽĎANY 2.FK JELŠAVA 3.FK VEĽKÝ BLH, 3. FK SIRK, 4. FK HAJNÁČKA 5. FK RADNOVCE 6. FK UZOVSKÁ PANICA,7. FK RIMAVSÁ SEČ, 8 FK SIRK

I. Trieda SŽ U15: vylosovanie na futbal net 15.8

SKUPINA A: 1. FK MURÁŇ 2.FK JELŠAVA, 3. FK KLENOVEC, 4 FK LUBENÍK
SKUPINA B: 1. FK RIMAVSKÁ SEČ, 2. FK HAJNÁČKA, 3.FK OŽĎANY,4. FK RIMAVSKÉ JANOVCE.
Prípravka U11: vylosovanie na futbal net 20.8

SKUPINA A: FK JELŠAVA, FK TORNAĽA, FK REVÚCA, FK HNÚŠŤA,

SKUPINA B: FK HAJNÁČKA, FK JESENSKÉ,FK RIMAVSKÁ SOBOTA, FK OŽĎANY

2. Žiadame FK, ktoré ešte nepodali prihlášky v súťažiach žiakov a prípravky, aby tak urobili do 15.8.2019.

Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
3. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:

6. Liga Dorast U19 17.8.2019

6.Liga DOUBLE STAR BET ObFZ  25.8.2019
4 liga SŽ U15- 31.8.2019 (sobota)

U11 prípravka 30.8.2019 (piatok).

Pohár ObFZ Rimavská Sobota –
 4. Vylosovanie pohára ObFZ 2019/20 :

vetva ObFZ 11.8.2019, odveta 18.8

FK MURÁŇ- FK JELŠAVA ( hrá sa 11.8 o 10.00 hod), FK LUBENÍK- FK SIRK ( hrá sa 10.8 17.00), FK UZOVSKÁ PANICA- FK RADNOVCE(doplnenie DLč.1 AR2 Rybár), FK KRÁĽ- FK VEĽKÝ BLH, FK RIMAVSKÁ SEČ- FK OŽĎANY

Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ zahlásiť predsedovi ŠTK do 5  dní pred MFS.

20.8.2019 ( utorok) o 16.30 pozývame zástupcov klubov ObFZ a SsFZ, ktoré sa prihlásili do súťaže U11- prípravky na pracovné stretnutie v zasadačke MŠK Rimavská Sobota.

ISSF pohár ObFZ

Rozlosovanie 6. Ligy DOUBLE STAR BET, ako aj 6. LIGY U19 SD je na futbalnete


DK predseda Mário MACHYNIAK:

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)  . Žiadame R, ktorí nedoručili platné lekárske potvrdenie, aby ho doručili na sekretariát ObFZ do 15.8.2019.
 Náhradný seminár R a DZ absolvovali: R: Pocklan, Oláh, DZ: Verkin.
KR poverila vedením obsadzovacieho úseku v sezóne 2019/2020 p. Richarda Bálinta. Žiadame FK, R a DZ, aby sa na neho obracali s prípadnými žiadosťami.
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
Oznamujeme R, že Pravidlá futbalu platné od 1.7.2019 sú k dispozícii na stránke ObFZ/zväz a komisie/KR.
Žiadame R a DZ, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali členské a platnosť RP.
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.
Žiadame FK, aby vetácie R príp. DZ zaslali mailom p. Richardovi Bálintovi.

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Tretí blok  školenie trénerov UEFA GR C licencie – Rimavská Sobota /  Tornaľa  sa uskutoční v priestoroch Mestskej Kolkárne v Záhrade 1. Mája  dňa 19.augusta 2019(pondelok) od 15.00 hod.
Školenie organizuje TMK SsFZ t.z, že zo všetkými žiadosťami a ospravedlneniami sa obracajte na p. Petra Štefaňáka mail: peterstefanak@gmail.com.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný výbor:
 VVna svojom zasadnutí dňa 2.8.2019 o 15.00 v Rimavskej Sobote.:
schválil:
informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho VV
 štruktúru súťaží na súťažný ročník 2019/2020
NL R a DZ na súťažný ročník 2019/2020
spoluúčasť ObFZ o výške 50%  na paušálnych náhradách R v mládežníckych súťažiach od 1.1.2020
finančnú dotáciu na spoluorganizovanie turnaja v prospech FK Jelšava
S pripomienkami DK schválil RS na ročník 2019/2020

 Matričná komisia:

Viď 3,4. Časť US

Správy sekretariátu:
1. Na základe rozhodnutia VV SFZ plánuje SFZ vypísať výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. FK môžu v predstihu vypracovávať projekty, aby mohli včas podať včas požiadať o uvedený príspevok. Predpokladaný termín od 1.júla 2019.

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top