správa/oznam

 Úradná správa č. 53, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 9.7.2020

 

1. Výkonný Výbor schválil na svojom zasadnutí dňa 19.6 formu finančnej pomoci pre futbalové kluby v regióne.

  1. Futbalovým klubom sa v sezónne 2020/2021 zníži štartovné na 0 eur v prípade, že FK prihlási do súťaží SsFZ resp. ObFZ minimálne jedno mládežnícke mužstvo.
  2. Futbalovým klubom sa zníži príspevok na činnosť KR za každé mládežnícke družstvo prihlásené do súťaží SsFZ, ObFZ o 40 eur.
  3. Futbalovým klubom, ktoré uskutočnili transfer v zimnom prestupovom období sa v MZF za 09/2020 odpočíta vyfakturovaná suma podľa MZF za mesiace 01,02,03,04/2020
  4. ObFZ uhradí delegovaným osobám 50% poplatku za delegované osoby v  mládežníckych súťažiach v súťažnom ročníku 2020/2021.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Na základe zrušenia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo väčšine regionálnych a oblastných súťažiach, vrátane ObFZ Rimavská Sobota budú v novom súťažnom ročníku 2020/2021 štartovať  FK v nezmenenom počte družstiev v súťažiach SsFZ.
2. Elektronické prihlášky do súťaží sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 20.6. – 15.7.2020. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých.
3. Predpokladané začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21: 6. LIGA Dospelí- 15,16.8.2021, U19, U15-29.8.2021, U11-4.9.2021, U9-11.9.2021,
4. ŠTK  vyzýva zástupcov FK, členov jednotlivých komisií, rozhodcov a delegátov, že svoje návrhy a pripomienky k Rozpisu súťaži môžu predložiť najneskôr do 17.7.2020, vrátane zmien štatutárnych zástupcov FK, adries a kontaktov.
5. Oznamujeme, že plánovaný turnaj prípraviek U11 vo Zvolene sa uskutoční v náhradnom termíne.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 DK ObFZ na základe rozhodnutia VV ObFZ [ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie, vstupu na štadión do 8 súťažných stretnutí alebo 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia ( t.j. považujú sa za vykonané)

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

1. KR sa tak, ako každoročne obracia na priaznivcov futbalu a žiadame v prípade ich záujmu o vykonávanie funkcie rozhodcu v našom ObFZ, aby kontaktovali členov KR p. Parobeka príp. Petrinca.(0903554311, 0907842287). Zároveň žiadame aj aktívnych rozhodcov a DZ o nahlásenie prípadných záujemcov o rozšírenie našich radov.
2.  Termín letného semináru rozhodcov a delegátov zväzu-
25.7 (sobota) od 10:00. v areáli  FK Iskra Hnúšťa. Súčasťou seminára budú fyzické previerky rozhodcov, test z pravidiel futbalu a videotest. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Všetci R si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke od všeobecného lekára. Program seminára je uverejnený na stránke ObFZ/ aktualita. Poplatok za seminár je stanovený vo výške 5 eur a bude odpočítaný z poukázanej sumy za zimný seminár.(zabezpečené občerstvenie)
3. Oznamuje R a DZ, že Vami uhradený poplatok za spoluúčasť na zimnom seminári vo výške  10 eur bude automaticky preúčtovaný ako poplatok za Zimný seminár v sezóne 2020/21. V prípade, že žiadate poplatok vrátiť kontaktujte sekretára ObFZ.
4. Vzhľadom  k spracovávaniu nových dohôd o dobrovoľníckej činnosti v športe žiadame R a DZ (aj rozhodcov a DZ SsFZ), aby svoje prípadne zmenené osobné údaje (adresa, číslo účtu) telefonicky oznámili sekretárovi ObFZ
5. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok (vygenerovať faktúru bude možné najskôr 17.7.2020, kedy končí jeho predĺžená platnosť).Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS
6. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku

 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pd

TMK  predseda: Ladislav DANYI
 

1. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci/Rimavskej Sobote v termíne 15.08. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.08.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
2.
Vzhľadom na obmedzenie konania doškoľovacích seminárov trénerov v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty..

Matričná komisia: Ivan OSTRIHOŇ

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez
obmedzenia),
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

Výkonný Výbor:

Výjazdove zasadnutie Výkonného Výboru ObFZ sa uskutoční 24.7.2020.


 
 

Mgr . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ             Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top