správa/oznam

Úradná správa č. 10, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 25.9.2020

 

 

1. Sekretariát žiada kluby, ktoré hrajú súťaže SsFZ dospelých (FK Iskra Hnúšťa, FK Jesenské, MFK Revúca, MŠK Tisovec, FC 98 Hajnáčka, FK Mesta Tornaľa, MŠK Rimavská Sobota)  o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2020 najneskôr do 1.10.2020. Oskenované dohody alebo zmluvy prosím zaslať na mailovú adresu: sekretar@obfzrs.sk alebo poštou najneskôr 1.10.2020 na sekretariát ObFZ.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Nedostatky z MFS 5. kola: ŠTK dôrazne upozorňuje klub FC Radnovce na dôkladnú úpravu HP pred MFS 2. ŠTK prekladá MFS dospelých 6. kola FK Mesta Tornaľa B - FK Veľký Blh na 17.10.2020 o 14:30 hod.

3. ŠTK mení po vzájomnej dohode ÚHČ 9. kola FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa B na 10.10.2020 o 10:00 hod.

4. KM prekladá MFS U15 1. kola MFK Jelšava - TJ Ožďany na 30.9.2020 o 15:00 hod.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na vyhotovenie videozáznamov z MFS pod disciplinárnymi následkami

6. ŠTK KM ruší stretnutie 4.ligy ObFZ RS U15 skupiny A MFK Jelšava - TJ Družstevník Klenovec. Zároveň berie na vedomie oznámenie klubu TJ Družstevník Klenovec o odstúpení zo súťaže. ŠTK posúva oznámenie na DK.

7. ŠTK KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS U11 2.kola MFK Jelšava - FK Iskra Hnúšťa dňa 1.10.2020 o 16:00 hod.

8. ŠTK KM žiada kluby TJ Ožďany a TJ - FK Veľký Blh o nahlásenie náhradného termínu odohrania MFZ 6. ligy U19 do 1.10.2020 do 15:00 hod. p. Patakimu. V opačnom prípade rozhodne o termíne stretnutia ŠTK.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

8/09/2020 Adam Slovák 1197273 MFK Jelšava/6.liga dospelých/, berie na vedomie stanovisko hráča podané cez ISSF.Na základe správy DZ,stanoviska KR ObFZ RS a vlastných zistení za HNS po vylúčení /kopnutie do stojana na lopty , ako aj vedier s vodou, ktoré boli vyložené vedľa hracej plochy na umývanie sa. Po odchode z ihriska v útrobách štadiónu poškodenie dverí do umývarky v MFS 5.kola 6.ligy medzi TJ-FK V.Blh - MFK Jelšava dňa 13.9.2020 /podľa čl.47/1c DP/ .DK ukladá menovanému DS-pozastavenia výkonu športovej činnosti a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava na 2 týždne nepodmienečne od 20.09.2020 podľa čl.47/2c. Ďalej ukladá menovanému nahradiť vzniknutú škodu podľa čl.43/2o, 47/2c spôsobenú TJ-FK V.Blh - ak o to klub požiada. V MZF uhradiť 10,-€.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL (nie v Úradnej správe !!!).

2. Upozorňujeme DZ na RS a z neho plynúcu povinnosť doručiť videozáznam na sekretariát ObFZ v prípade, že FK nenahráva videozáznam na FUTBALNET.

3. Upozorňujeme R a DZ, že ospravedlnenia je nutné zasielať vždy týždeň dopredu, do piatku do20:00 hod. mailom na riso.balint@gmail.com alebo SMS na 0903 273 554. Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Rim. Sobota, čl. XIX. Hospodárske náležitosti, poplatky, pokuty/ bodu 13, je pokuta za oneskorené ospravedlnenie R resp. DZ 10.- €.

TMK  predseda: Ladislav DANYI  

Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/ preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top