správa/oznam

Úradná správa č. 28, súťažný ročník 2021/2022 

ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 14.4.2022

 

1. ŠTK/KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK striktne žiada o dodržiavanie začiatkov ÚHČ pod disciplinárnymi následkami.

1/2 Zmeny v komisii ŠTK - KM :

Predseda: Adrian Koóš, tel: 0903 553 824, email: koos.adrian@zoznam.sk- zodpovedný za súťaže dospelých

člen: David Sabacký, tel: 0904 564 120, email : mladezobfzrs@gmail.com -  zodpovedný za súťaže U19 a U11

člen: Jaroslav Maďar, tel.: 0948 888 078, email: mladezobfzrs@gmail.com -   zodpovedný za súťaže U15 a U9

Žiadame kluby komunikovať výhradne z hore uvedenými osobami.

Žiadame funkcionárov klubov na používanie mailovej komunikácie, nakoľko členovia komisie majú svoje zamest-nania a nemôžu reagovať na telefonáty v doobedňajších hodinách. Žiadosťami klubov v mailovej komunikácii sa budeme včas zaoberať. Telefonicky riešiť iba naliehavé prípady (pandémia, choroba, dopravná nehoda a pod.).

1/3 Komisia ŠTK vypracovala materiál na finančnú (motivačnú) podporu mládežnickych trénerov vybraných družstiev (družstvá pôsobiace v štruktúrach ObFZ). Daný materiál aj s podmienkami bude doručený jednotlivým klubom elektronickou poštou (emailom).

 2. KR - predseda Ing. Martin Konček:

2/1 Kontakty na predsedu a členov komisie:

predseda -Martin Konček, Tomášikova 1201/10 - Revúca, tel.: 0915 084 013, mar.koncek@gmail.com,

člen - Ivan Belán, Sirk 33, tel.: 0904 875 605, iculik181@gmail.com

člen - Daniel Varga, Dr. Clementisa 4 - Rimavská Sobota, tel.: 0948 711 668, dammhousers@gmail.com

člen - Peter Petrinec, Slnečná 167/5 – Hrachovo, tel.: 0907 842 287, petrinecpeter1@gmail.com

2/2 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci rozhodcovia a delegáti majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom (MFZ alebo Zimný pohár pre kategóriu U19). Rovnako obsadzovací úsek KR žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

2/3 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 TMK organizuje na štadióne MŠK Rimavská Sobota dňa 21.4.2022 výberové stretnutie žiakov (narodených  po 1.1.2010), ktorí budú reprezentovať ObFZ na medzioblastnom turnaji vo Veľkom Krtíši.

Program:

15:00 hod. - zraz

15:30 hod. - tréning

16:00 hod. - kontrolný zápas

Hráči si so sebou prinesú kopačky a chrániče.

3/2 TMK žiada všetky kluby príslušiace k ObFZ Rimavská Sobota (pôsobiace v krajských aj oblastných súťažiach) o zaslanie menného zoznamu aktívnych trénerov (mládeže aj dospelých) elektronickou poštou na adresu: sekretar@obfzrs.sk alebo zetortornala@gmail.com najneskôr 25.4.2022 !!!

3/3 KONTINUÁLNE  VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

3/4 Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

3/5 Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

4. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

      Na základe rozhodnutia VV ObFZ RS zo dňa 30.03.2022 s poukazom na čl. 32/1 Stanov ObFZ RS, rozhodla DK o zmenách pri disciplinárnych previneniach hráčov a mužstiev z jesennej časti ročníka 2021//2022 v nasledovnom rozsahu:

1)    zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na  počet súťažných stretnutí a časové obdobie nie dlhšie ako 4 týždne podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ,
2)    zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 37 ods. 5 DP SFZ (disciplinárne sankcie za ŽK hráčov),
3)    zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 40 DP SFZ,
4)    zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 41 DP SFZ,
5)    zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči a členovia realizačných teamov v
súťažiach dospelých a dorastu napomenutí v jesennej časti ročníka 2021/2022,
6)    zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí a časové obdobie nie dlhšie ako 4 týždne podľa čl. 16 ods. 1 DP SFZ.

     Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ RS ( okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK ObFZ RS v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK ObFZ RS (čl.84 ods. 1 DP ).

5. Matričná komisia - Richard BÁLINT

Upozorňujeme zástupcov futbalových klubov, že od 1. apríla končí zimné registračné obdobie.
Od tohto termínu je možné vykonávať len registráciu nových hráčov a preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:
a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.
b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top