správa/oznam

-Matrika

na základe množiacich sa dotazov prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o schvaľovaní striedavých štartov. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne:
 (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
 - dohoda dvoch klubov, čo znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť s zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Prosíme tiež o informáciu na kluby a Vaších tajomníkov ŠTK, nakoľko tieto spadajú do ich pôsobnosti.
 Pri nasadzovaní došlo k menšiemu omylu a žiadosť dokáže tajomník schváliť aj bez vyjadrenia materského klubu, pracujeme na odstránení chyby. V príprade, že ste schválili takéto žiadosti, zašlite nám prosím ich registračné čísla  cez ISSF - pomoc, aby sme ich stornovali a klubový manažéri si ich musia zadať znova. V dnešnom nasadzovaní bude táto závada odstránená a po odstávke by malo všetko fungovať tak, ako má.

Oznam z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Vážená športová organizácia,

 v súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

 1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“
 Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.
 POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

 2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).
 Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.
 Úkony sa vykonávajú
 a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo
 b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

 S cieľom predísť porušeniu zákona športovými odborníkmi - PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej športovej organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby.

 

Zo sekretariátu:

1/   VV – ObFZ  bude 6.marca 2017 o 14,00 na štadióne MŠK Rimavská Sobota. 

2/.  Sekretár  ObFZ od 27.02. do 5.3.2017  čerpá dovolenku.  

 

JUDr  Ján Čilík   predseda ObFZ                         Ján   Forgon – sekretár  

Top