správa/oznam

Úradná správa č. 17, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 11.12.2020

Správy zo sekretariátu - Richard BÁLINT:

1. SPRÁVA REALIZAČNÉHO TÍMU NA DRUŽSTVE "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU"

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sme pristúpili k úpravám v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov.
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF.
Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 
V prípade technických problémov kontaktujte helpdesk@futbalsfz.sk

2. Neuhradená MZF za 09/2020 k 10.12.2020: FC Radnovce. Neuhradená MZF za 10/2020 k 10.12.2020: FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč. Žiadame obratom uhradiť !!!

3. Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota (ďalej ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia vírusu SARS-CoV-2, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie:

"Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (ďalej ÚKŠ SR) zo dňa 12. októbra 2020, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené ObFZ od 13. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito. V prípade uvoľnenia opatrení vlády SR a ÚKŠ SR žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web ObFZ."

4. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že v termíne od 1.12.2020 do 18.12.2020 bude sekretár vykonávať prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069

 

KR predseda - Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

 

Matričná komisia - Richard BÁLINT

1.V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie" s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
3. V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,
• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
4. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.
5. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4.„V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby".

 

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                                Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top