správa/oznam

 Úradná správa č.11, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 12.9.2019

 

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.  

2. Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

3 . MFS 3 .kola 6. LIGY DOUBLE STAR BET  FK Uzovská Panica- FK Jelšava v riešení.  

4. ŠTK KM nariaďuje FK Uzovská Panica zvýšiť počet US na 12 trvale do konca jesennej časti.

5.  V zmysle SP čl.82/b ŠTK KM kontumuje MFS žiakov 2.kola SŽ U15  FK Klenovec –FK  Muráň 3:0 a podľa SP Čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Klenovec. Prípad odstupuje na DK.
Podľa SP čl.82/1/g ŠTK KM kontumuje MFS 4. Kolo SD U19 FK Rimavská Seč- FK Radnovce a podľa SP11/2 výsledok 3:0 ponecháva v platnosti.. Prípad odstupujeme DK.

6. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :

ŠTK KM prekladá MFS dospelých 4 kola 6. LIGY DOUBLE STAR BET  FK Jelšava -  FK Kráľ na 14.9.2019 o 10:30 . FK Kráľ uhradí v MZF 10 eur.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
7.Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 7. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Ožďany v obrátenom poradí FK Ožďany- FK Rimavská Seč 28.9.2019 o 13:30. Poplatok 5 eur v MZF.

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 8. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Jelšava 6.10.2019 ( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Veľký Blh-  FK Rimavská Seč 13.10.2019( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF.

.8.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 3. kola U15 FK Jelšava -FK Muráň dňa 13.09.2019 o 15:00. Bez poplatku v MFS.
ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 5. kola U15 FK Jelšava –FK Klenovec dňa 25.09.2019 o 16:00. Bez poplatku v MFS.
ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 5. kola U15 FK Rimavská Seč- FK Rimavské Janovce v obrátenom poradí FK Rimavské Janovce- FK Rimavská Seč v pôvodnom termíne a UHČ.
9.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:
ŠTK KM súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFS 2. Kolo prípraviek v obrátenom poradí  FK Jelšava- FK Hnúšťa 13.9(piatok) o 15 :00 v Hnúšti.
ŠTK KM súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFS 2. Kolo prípraviek FK Rimavská Sobota- FK Jesenské 12.9( štvrtok) o 16 :00 .

ŠTK KM prekladá MFS 1. Kola prípraviek FK Jelšava- FK Tornala. Žiadame FK o predloženie termínu odohratia MFS telefonicky sekretárovi ObFZ 0911920667 do 20.9.2019
ŠTK KM prekladá MFS 1. Kola prípraviek FK Ožďany- FK Jesenské. Žiadame FK o predloženie termínu odohratia MFS telefonicky sekretárovi ObFZ 0911920667 do 20.9.2019.

Upozorňujeme FK, ktoré ešte nepredložili potvrdené súpisky, aby tak urobili do 20.9.

 

 Dôrazne upozorňujeme kluby na uvádzanie v zápise o stretnutí meno trénera , vedúceho. mužstva , lekára , hlavného usporiadateľa , videotechnika pod disciplinárnymi následkami.

14.Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.

Oprava RS: TJ Družstevník  Kráľ- prezident: t.č. 0915 810 242


DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie zo dňa 12.9.2019

14/09/2019 Erich Foríšek 1160490/FK obec Lubeník,6.liga ObFZ RS/,DK berie na vedomie písomné stanovisko prezidenta FK obec Lubeník k uznesenie č.5/09/2019.Na základe ZoS, Správy DZ a Oznámenia o nedostatkoch  v stretnutí 2.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi FK obec Lubeník-OFK Sirk dňa 31.8.2019, za telesné napadnutie delegovanej osoby násilným vrazením nadmernou silou do delegovanej osoby v prerušenej hre, podľa čl.49/1e DP. Disciplinárna sankcia /ďalej len DS/pozastavenie výkonu športovej činnosti na 8 mesiacov nepodmienečne od 02.09.2019 podľa čl.49/2e DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

15/09/2019 FK obec Lubeník,DK berie na vedomie písomné stanovisko prezidenta FK k uzneseniu 6/09/2019.DK na základe ZoS, Správy DZ a Oznámení o nedostatkoch v stretnutí v stretnutí 2.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi FK obec Lubeník-OFK Sirk dňa 31.8.2019, za telesné napadnutie delegovanej osoby  hráčom Erich Foríšek 1160490 násilným vrazením do delegovanej osoby v prerušenej hre, podľa čl.49/1e DP. DK ukladá klubu DS:odobratie troch bodov podľa čl. 32/1, 2 a čl.49/5 DP, pokutu 100 € podľa čl. 49/ 4, 5 DP, čl.31/1,2 DP, čl. 32/ 1,2 DP a čl.12/6 DP. Zároveň žiada ŠTK ObFZ RS o vykonanie DS – odobratie 3 bodov po skončení jesennej časti.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

16/09/2019 MFK Jelšava žiaci, na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/nenastúpenie na MFS dňa 7.9.2019/,DK klubu ukladá pokutu 50,-Eur pre ObFZ RS a 50,-Eur pre TJ Družstevník Klenovec podľa čl.19/2a RS ObFZ RS.DK žiada klub o predloženie zaplatenia pokuty pre klub TJ Družstevník Klenovec do 23.9.2019 pod DS na sekretariát ObFZ RS .Pokuta pre OBFZ RS bude započítaná do MZF.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

17/09/2019 MFK Jelšava žiaci,za nedodržanie uznesenia č.9/09/2019,10/09/2019,11/09/2019 z ÚS č.10 zo dňa 07.09.2019 podľa čl.64/1b DP,DK ukladá pokutu 20,-Eur podľa čl.64/4 DP.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

18/09/2019 Dominik Brindzák 1347496/kapitán MFK Jelšava,U-19/,na základe podnetu ŠTK-KM a dodatočných vlastných zistení, za neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga dorast U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019 DK rozhodla,že menovanému upúšťa od uloženia DS podľa čl.38/1 DP.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

19/09/2019 Marek Boldi 1361966/MFK Jelšava,U-19/,na základe podnetu ŠTK-KM a dodatočných vlastných zistení za neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga dorast U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019  DK rozhodla,že menovanému upúšťa od uloženia DS podľa čl.38/1 DP.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

20/09/2019 Peter Niklas 125277/vedúci mužstva MFK Jelšava,U-19/,na základe podnetu ŠTK-KM a dodatočných  vlastných  zistení,za neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga dorast U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019 DK rozhodla,že menovanému ukladá DS pokarhanie podľa čl.11/1 DP.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

21/09/2019 FC Radnovce dospelí, na základe podnetu sekretariátu ObFZ RS,za nedodržanie uznesenia  DK č.3/08/2019 v ÚS č.9 zo dňa 29.8.2019,nepredloženie a nezaplatenie pokuty pre TJ Uz.Panica,podľa čl.64/1b DP ukladá klubu pokutu 30,-Eur podľa čl.64/4 DP.Pokuta pre TJ Uz.Panica bude klubu FC Radnovce započítaná v MZF. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

22/09/2019 Richard Tamáš 1224971/kapitán TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/,na základe Správy DZ a vlastných zistení/vzhliadnutie vidozáznamu/,HNS-sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl.49/1a DP v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Uz.Panica na 4 MFS nepodmienečne od 9.9.2019 podľa čl.49/2a DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

23/09/2019 Mário Kovács 1252995/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/,na základe Správy DZ a vlastných zistení/vzhliadnutie vidozáznamu/,HNS-sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl.49/1a DP v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Uz.Panica na 3 MFS nepodmienečne od 9.9.2019 podľa čl.49/2a DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

24/09/2019 Daniel Tamas 1370501/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/,na základe Správy DZ a vlastných zistení/vzhliadnutie vidozáznamu/,Surová hra-kopnutie súpera brutálnym spôsobom,pričom došlo k zraneniu súpera podľa čl.45/1 DP a HNS-vyhrážanie sa súperovi po skončení stretnutia podľa čl.47/1b DP v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK žiada menovaného o písomné stanovisko k disciplinárnym previneniam podaním cez ISSF do 17.9.2019 pod DS.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkýchstretnutiach TJ Uz.Panica od 9.9.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.

25/09/2019 TJ Uz.Panica /6.liga Double Bet Star/ na základe Správy DZ a vlastných zistení,vyhrážanie sa hráčom súpera,nedostatočnú US podľa čl.57/1a DP v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK žiada klub o písomné stanovisko k disciplinárnym previneniam podaním cez ISSF do 17.9.2019 pod DS.

26/09/2019 MFK Jelšava/6.liga Double Bet Star/ na základe ZoS, správy DZ a vlastných zistení,svojvoľné opustenie HP a odmietnutia pokračovania v hre v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK žiada klub o písomné stanovisko k disciplinárnym previneniam podaním cez ISSF do 17.9.2019 pod DS.Zároveň žiada klub o predloženie lekárskej správy do 17.9.2019 na DK zraneného hráča Marián Jobbágy 1356970 a či má za následok PN alebo neschopnosť zúčastňovať sa športu.

27/09/2019 Kristína Singlárová R,DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu č.12/09/2019.

28/09/2019 Miloš Šupka AR,DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu č.13/09/2019.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)   R, ktorí nedoručili platné lekárske potvrdenie je dňom 16.9. pozastavená delegácia na MFS.
Žiadame FK, R a DZ, aby sa obracali s prípadnými žiadosťami na p. Richarda Bálinta
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.

KR (obsadzovací úsek): Richard BÁLINT


 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

KR (obsadzovací úsek) - Richard BÁLINT

Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL(nie v Úradnej správe).

Vyúčtovanie náležitosti.13,14.9.

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Školenie organizuje TMK SsFZ t.z, že zo všetkými žiadosťami a ospravedlneniami sa obracajte na p. Petra Štefaňáka mail: peterstefanak@gmail.com.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný Výbor:
Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 19.9. o 16:00 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota.

Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top