správa/oznam

Úradná správa č. 16, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 26.11.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Výkonný výbor ObFZ ďakuje všetkým zúčastneným delegátom za hlasovanie a hosťom za účasť na volebnej konferencii ObFZ Rimavská Sobota. Tešíme sa na spoluprácu v novom volebnom období 2021 - 2025.

Ďalej VV ObFZ oznamuje výsledky volieb do orgánov ObFZ Rimavská Sobota na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025:

-    za predsedu ObFZ a predsedu VV ObFZ bol konferenciou zvolený Mgr. Marian Petrok

-    za členov VV boli konferenciou zvolení: Gejza Tóth, Ján Hyžnaj, Adrian Koóš, Tomáš Tóth, Ondrej Bencső (predseda TMK) a Ing. Martin Konček (predseda KR)

-    predsedu Disciplinárnej komisie bol konferenciou zvolený Ing. Ľudovít Hrmo

-    za predsedu Odvolacej komisie bol konferenciou zvolený Vladimír Parobek

-    za delegátov konferencie SsFZ zastupujúcich ObFZ Rimavská Sobota boli konferenciou zvolení Mgr. Marian Petrok, Adrian Koóš, Ondrej Bencső a náhradník Vladimír Parobek

-    za delegátov konferencie SsFZ zastupujúcich futbalové kluby územne prislúchajúce k ObFZ Rimavská Sobota boli konferenciou zvolení Ing. Ondrej Václavík (MŠK Rimavská Sobota), Peter Rukavica (MŠK Tisovec), Ivan Poprocký (FC 98 Hajnáčka)  a náhradník Alexander Pataki (FK Jesenské)

Všetkým zvoleným členom VV a predsedom odborných komisií gratulujeme. V zmysle rozhodnutia VV ObFZ sa zvolení kandidáti ujmú svojich funkcií ku dňu zvolenia na konferencii - 19.11.2021. Doterajším členom VV, predsedom a členom odborných komisií, ktorí v novom volebnom období nebudú činní v štruktúrach ObFZ Rimavská Sobota, ďakujeme za odvedenú činnosť a prajeme do budúcnosti všetko dobré.

2. Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur.

Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura

3. Prosíme kluby, aby si skontrolovali čerpanie kreditov na https://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Upozorňujeme, že kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2021 !!!

KR predseda: Ing. Martin Konček:

1. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu - licencia „A“. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na licenčný seminár u p. Schneidera lektora vzdelávania delegátov SsFZ. Uzávierka písomných a podpísaných prihlášok je 17.12.2021. Podrobne a správne vyplnené prihlášky možno odovzdať na sekretariáte SsFZ, p. Schneiderovi, zaslať poštou na SsFZ alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.schneider@gmail.com. Súčasne s vyplnenou a podpísanou prihláškou je žiadateľ povinný uskutočniť úhradu vložného vo výške 50,- €. Platba sa uskutočňuje na účet SK 79 1100 0000 0026 1079 9963 (uvádzajte presne). Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po úhrade vložného a prijatí prihlášky bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu, lekárskej prehliadke sú verejne dostupné na adrese: Komisia delegátov (KD) | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk).

Noví záujemcovia musia na seminár priniesť a komisii predložiť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie).

Po zaradení uchádzača na zoznam mu bude poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu podkladov, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude zasielaná elektronicky na uvedené mailové adresy záujemcov o licenciu. Z toho dôvodu je potrebné dbať o správne uvedenú a čitateľnú mailovú adresu v prihláške. UPOZORNENIE: Zaslaním prihlášky a zaplatením vložného sa považuje účasť prihláseného na seminári za záväzný. Vložné sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizáciu projektu.

2. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

TMK  predseda: Ondrej BENCSŐ

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

1. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú tu: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top