správa/oznam

 Úradná správa č.12, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 19.9.2019

 

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.
2. Výkonný Výbor ObFZ prerokoval a schválil návrh na zmenu RS čl. XIV bod 8 s novým znením:
V MFS dospelých, je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 72 hodín po MFS nahrať videozáznam do modulu na nahrávanie v ISSF. V prípade, že IT  prostriedky sú nepostačujúce po ukončení MFS je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť cestou nahratie úplného videozáznamu na USB kľúč. DZ bude distribuovaný USB kľúč
3. 13.10 sa odohrá medzištátny zápas SLOVENSKO- PARAGUAJ  v Bratislave na Tehelnom Poli. Je možnosť cestou ObFZ  objednať vstupenky v cene 38/28/18 eur. Záujemci o vstupenky prosím do 24.9 kontaktovať sekretára ObFZ 0905 768 096.
4. Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.  

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

2. ŠTK KM v zmysle SP 82/1/d kontumuje MFS 2.kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET Lubeník - Sirk a podľa SP11/2 priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Sirk . Prípad odstupuje na DK.
ŠTK KM v zmysle SP 82/1/c kontumujeme MFS dospelých 3. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET  FK Uzovská Panica- FK  Jelšava a podľa SP/11/2 priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Uzovská Panica. Prípad odstupujeme DK

ŠTK KM v zmysle SP/82/1/b kontumuje MFS žiakov 3.kola žiakov Klenovec – Jelšava a v zmysle SP/11/2 priznávame 3 body a skóre 3:0 FK Klenovec . Prípad odstupuje na DK.

3. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
4.Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:
ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 6. Kola 6. Ligy SD U19 FK Ožďany- FK Uzovská Panica 21.9 .2019 ( sobota) o 12:00.Poplatok 5 eur v MZF

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 7. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Ožďany v obrátenom poradí FK Ožďany- FK Rimavská Seč 28.9.2019 o 13:30. Poplatok 5 eur v MZF.

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 7. Kola 6. Ligy SD U19 FK Hajnáčka- FK Sirk 28.9.2019 o 12:00. Bez poplatku v MZF.

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 8. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Jelšava 6.10.2019 ( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Veľký Blh-  FK Rimavská Seč 13.10.2019( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF.

.5.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 4. kola U15 FK Hajnáčka –FK Rimavská Seč dňa 21.09.2019 o 09:00. Bez poplatku v MFS

ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 5. kola U15 FK Jelšava –FK Klenovec dňa 25.09.2019 o 16:00. Bez poplatku v MFS.
ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 5. kola U15 FK Rimavská Seč- FK Rimavské Janovce v obrátenom poradí FK Rimavské Janovce- FK Rimavská Seč v pôvodnom termíne a UHČ.
6.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:
7.Nedostatky v MFS :
oneskoré uzatvorenie súpisky FK Radnovce na MFS dospelých Jelšava - Radnovce . Radnovce uhradia 10 eur do MZF za prerokovanie prípadu.

 Dôrazne upozorňujeme kluby na uvádzanie v zápise o stretnutí meno trénera , vedúceho. mužstva , lekára , hlavného usporiadateľa , videotechnika pod disciplinárnymi následkami.

14.Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.


DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie zo dňa 19.9.2019:

29/09/2019 FC Radnovce dorast,na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/pokles hráčov pod 7,nedokončenie stretnutie dňa 8.9.2019,druhý prípad/,DK ukladá disciplinárnu sankciu/ďalej len DS/ pokutu 70,-Eur podľa XIX. čl.5/a,b RS ObFZ Rimavská Sobota. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

30/09/2019 Barnabás Berki 1355229/U-19,FC Radnovce/,vylúčený po 2 ŽK v  5.kole U-19 medzi FC Radnovce -TJ Ožďany dňa 14.09.2019.DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 16.9.2019 podľa čl.37/3 DP. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

31/09/2019 Jakub Michal 1195017/MFK Jelšava,6.liga Double Bet Star/,vylúčený po 2 ŽK v 4.kole 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi MFK Jelšava -TJ Družstevník Kráľ dňa 14.09.2019.DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 16.9.2019 podľa čl.37/3 DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

32/09/2019 Nikolasz Karasz 1362248/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/,výlúčený za HNS-sotenie do súpera nadmernou silou podľa čl.49/1a DP,v  4.kole 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ U.Panica-FK V.Blh dňa 15.09.2019.DK ukladá DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Uz.Panica na 3 MFS nepodmienečne od 16.9.2019 podľa čl.49/2a DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

33/09/2019 Daniel Tamas 1370501/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/,DK berie na vedomie písomné vyjadrenie k uzneseniu č.24/09/2019.Na základe Správy DZ a vlastných zistení/vzhliadnutie vidozáznamu/,Surová hra-kopnutie súpera brutálnym spôsobom,pričom došlo k zraneniu súpera podľa čl.45/1 DP a HNS-vyhrážanie sa súperovi po skončení stretnutia podľa čl.47/1b DP v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK rozhodla a ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Uz.Panica,ochranným opatrením určuje zákaz vstupu do šatní,technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a do priestorov v blízkosti hosťujúcej lavičky na 3 mesiace nepodmienečne od 9.09.2019 s prerušením cez zimnú prestávku podľa čl.45/1b,47/2b,19/1,2 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

34/09/2019 TJ Uz.Panica /6.liga Double Bet Star/,berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu č.25/09/2019.Na základe Správy DZ a vlastných zistení/vyhrážanie sa hráčom súpera,nedostatočnú US/ podľa čl.57/1a DP v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK rozhodla a ukladá klubu DS pokuta 50 € a  určuje ochranné opatreniespočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby v počte 10 na zabezpečenie verejnéhoporiadku a bezpečnosti na domácich stretnutiach TJ Uz.Panica do 30.06.2020 podľa čl. 48/4 DP,čl. 43/2l,57/2 DP.Ďalej klubu ukladá DS odohrať 1 MFS bez divákov podľa čl.57/3a DP s podmienečným odkladom výkonu DS do 30.06.2020 podľa čl.40/1,2 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

35/09/2019 MFK Jelšava/6.liga Double Bet Star/,berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu č.26/09/2019.Na základe ZoS, správy DZ a vlastných zistení,svojvoľné opustenie HP a odmietnutia pokračovania v hre v stretnutí 3.kola 6.ligy Double Bet Star ObFZ RS medzi TJ Uzovská Panica-MFK Jelšava dňa 8.9.2019.DK rozhodla a ukladá DS: kontumáciu stretnutia a určuje výsledok 3:0pre stretnutie 3.kolo 6. ligy Double Bet Star TJ Uz.Panica-MFK Jelšava čl.60 DP a čl. 31/1 DP,pokutu 50 € podľa čl. 60 DP, čl.31/1,2 DP, čl. 32/ 1,2 DP a čl.12/6 DP. Zároveň žiada ŠTK ObFZ RS o vykonanie DS – kontumácia.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

36/09/2019 TJ Tatran Muráň žiaci, na základe podnetu sekretariátu ObFZ Rimavská Sobota, za nedodržanie uznesenia  DK č.2/09/2019 v ÚS č.10 zo dňa 06.09.2019,nepredloženie a nezaplatenie pokuty pre TJ Družstevník Klenovec podľa čl.64/1b DP,ukladá klubu pokutu 30,-Eur podľa čl.64/4 DP. Pokuta pre TJ Družstevník Klenovec bude klubu TJ Tatran Muráň započítaná v MZF.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

37/09/2019 FC Radnovce dorast, na základe podnetu sekretariátu ObFZ Rimavská Sobota, za nedodržanie uznesenia  DK č.3/09/2019 v ÚS č.10 zo dňa 06.09.2019,nepredloženie a nezaplatenie pokuty pre OFK Sirk,podľa čl.64/1b DP,ukladá klubu pokutu 30,-Eur podľa čl.64/4 DP. Pokuta pre OFK Sirk bude klubu FC Radnovce započítaná v MZF. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)   R, ktorí nedoručili platné lekárske potvrdenie je dňom 16.9. pozastavená delegácia na MFS.
Žiadame FK, R a DZ, aby sa obracali s prípadnými žiadosťami na p. Richarda Bálinta
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
Zaradenie na NL R : Marek Bán- 0903 066 506, Ladislav Bozó 0917 285 376
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.
Od 6. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET je DZ povinný FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET  odovzdať po MFS USB kľúč (bude distribuovaný do 27.9.), na ktorý zástupca FK nahrá videozáznam z MFS v zmysle RS čl. XIV. 

KR (obsadzovací úsek): Richard BÁLINT


 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

KR (obsadzovací úsek) - Richard BÁLINT

Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL(nie v Úradnej správe).

 

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Školenie organizuje TMK SsFZ t.z, že zo všetkými žiadosťami a ospravedlneniami sa obracajte na p. Petra Štefaňáka mail: peterstefanak@gmail.com.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný Výbor:
Na svojom pravidelnom zasadnutí VV dňa 19.9. o 16:00 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota prerokoval informatívne správy OK, schválil p. Tomáša Koóša za člena DK,  prerokoval návrh KR na zaradenie p. Mareka Bána, Ladislava Bozóa a Jozefa Oláha na NL R a DZ v súť. ročníku 2019/2020 a zaoberal sa vzniknutou situáciou pri nedohratých a kontumovaných stretnutiach.  Na základe problémov s nahrávaním videozáznamov rijal zmeny RS čl. XIV,

Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top