správa/oznam

Úradná správa č. 22, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 17.3.2023

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ

1/1 ŠTK schvaľuje výsledky 4.kola Zimného pohára U19 predsedu ObFZ.

Na základe dohody klubov FK Jesenské a MŠK Rimavská Sobota schvaľuje ŠTK  termín dohrávky 3.kola Zimného pohára U19 predsedu ObFZ na 19.3.2023 o 11:00 hod.

Dohrávka 3.kola - 19.3.2023 o 11:00 hod.

FK Jesenské – MŠK Rimavská Sobota (Kriak, Ruso, Szabó)

1/2. Po vzájomnej komunikácii s klubmi povoľuje na stretnutiach pohára ObFZ striedanie tzv.hokejovým spôsobom.

1/3. Začiatok jarnej časti 7.ligy dospelých je naplánovaný na 8.4.2023.

1/4. Začiatok jarnej časti IV.ligy U15 je naplánovaný  na 22.4.2023.

1/5. Začiatok jarnej časti prípraviek U9 a U11 je naplánovaný 24.4.2023.

1/6. Prípadné zmeny termínov stretnutí nahlásiť aspoň 14 dní pred UHČ cez ISSF systém a cez kolónku daného stretnutia.

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT

2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) je v zimnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na email (sekretar@obfzrs.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Informácia ohľadne novej trénerskej licencii - SFZ Grassroots Leader

- Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí". Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ/ RFZ a v školských projektoch SFZ.

PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu majú oprávnenie ako tréner na:
- Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner a aj ako asistent trénera, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ).
- Tréner s licenciou SFZ Grassroots Leader NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), RFZ a ObFZ však áno.

Všetky informácie nájdete na stránke SFZ https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/ 

 

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top