správa/oznam

 Úradná správa č.14, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 4.10.2019

 

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Nevyčerpané kredity za ObFZ nad 50%:            
FK Radnovce 0,00 / 628,10, FK Lenartovce 140,00 / 628,10, FK Muráň 0,00 / 628,10, FK Veľký Blh 0,00 / 628,10, FK Sirk 0,00 / 628,10, FK Rimavské Janove 0,00 / 628,10, FK Lubeník 584,79 / 628,10
Žiadame aj ostatné FK o kontrolu a následné vyčerpanie kreditov .  
2.
Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.
3. Výkonný Výbor ObFZ prerokoval a schválil návrh na zmenu RS čl. XIV bod 8 s novým znením:
V MFS dospelých, je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 72 hodín po MFS nahrať videozáznam do modulu na nahrávanie v ISSF. V prípade, že IT  prostriedky sú nepostačujúce po ukončení MFS je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť cestou nahratie úplného videozáznamu na USB kľúč. DZ bude distribuovaný USB kľúč
4.
Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.  

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Upozorňujeme FK mládeže, že pri konfrontácii hráčov môžu byť prítomní výhradne VD, kapitán a konfrontovaní hráči. Prítomnosť iných funkcionárov a osôb je zakázaná. V zmysle SP nie je možné vykonať opätovnú konfrontáciu a všetky námietky vznesené po ukončení MFS budú zamietnuté.

 Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.

2. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
4.Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 8. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Jelšava 6.10.2019 ( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Veľký Blh-  FK Rimavská Seč 13.10.2019( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF.

5.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 6. Kola 4. Ligy SŽ U15 FK Klenovec-  FK Ľubeník 9.10.2019( streda) o 16:00. Poplatok 5 eur MZF.

6. .Zmeny Hracích dní a UHČ- prípravka:
ŠTK  KM prekladá MFS 4. Kola FK Tornaľa- FK Jelšava- dohodu žiadame predložiť telefonicky sekretárovi ObFZ.

7..Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.


DK predseda Mário MACHYNIAK:

1.1/10/2019 MFK Jelšava dorast,na základe podnetu ŠTK-KM ObFZ RS, nenastúpenie družstva na MFS 7.kola 6.liga U-19 medzi TJ Uz.Panica- MFK Jelšava dňa 28.9.2019.DK ukladá klubu disciplinárnu sankciu/ďalej len DS/ pokuta 70,-Eur podľa kap.XIX čl.2a.Uhradiť 5,-Eur v MZF.
2.2/10/2019 Pavel Pataki R, na základe podnetu KR ObFZ RS, nedostavenie sa na MFS 3.kola prípravka U-11 medzi FK Jesenské- FC 98 Hajnáčka.DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu funkcie R  na 3 týždne nepodmienečne vo všetkých stretnutiach riadených ObFZ RS od 03.10.2019 podľa čl.62 DP. Uhradiť 10,-Eur cez sekretariát ObFZ RS.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

1.KR postupuje neospravedlnenú neúčasť/svojvoľný odchod z MFS/ R Pataki Pavel,MFS U 11 Jesenské-Hajnáčka konaného 20.9.2019 na DK.
2.KR žiada predložiť videozáznam /opakovane / z MFS 4.kola FK Jelšava- FK Kráľ do 9.10.2019.
3.KR žiada predložiť videozáznam z MFS 6.kola FK R.Seč- FK Kráľ do 9.10.2019
4. KR žiada vyjadrenie R Hodoň Martin  FK UZ. Panica- FK Muráň z dôvodu neuvedenia členov realizačných tímov v zápise o stretnutí, resp. v poznámkach rozhodcu do 9.10.2019.
5.KR na základe  vzhliadnutia videozáznamu z MFS FK V. Blh- FK Sirk upravuje hodnotenie DPR nasledovne: R Šupka Miloslav na 7,9,AR1 Vývlek Ján na 7,9./nesprávne nariadený PK/, R,AR a DPR  budú riešení v zmysle vydaných pokynov KR.
6.KR upozorňuje R na nutnosť uviesť HU, videotechnik a členov realizačných tímov do zápisu o stretnutí, prípadne do poznámok R.
7. Od 6. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET je DZ povinný FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET  odovzdať po MFS USB kľúč na ktorý zástupca FK nahrá videozáznam z MFS v zmysle RS čl. XIV. 

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top