správa/oznam

 Úradná správa č.13, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 26.9.2019

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.
2. Výkonný Výbor ObFZ prerokoval a schválil návrh na zmenu RS čl. XIV bod 8 s novým znením:
V MFS dospelých, je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 72 hodín po MFS nahrať videozáznam do modulu na nahrávanie v ISSF. V prípade, že IT  prostriedky sú nepostačujúce po ukončení MFS je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť cestou nahratie úplného videozáznamu na USB kľúč. DZ bude distribuovaný USB kľúč
3.
Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.  

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

2. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
3..Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:
ŠTK KM ruší  MFS 7. Kola 6. Ligy SD U19 FK Uzovská Panica- FK Jelšava

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 7. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Ožďany v obrátenom poradí FK Ožďany- FK Rimavská Seč 28.9.2019 o 13:30. Poplatok 5 eur v MZF.

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 7. Kola 6. Ligy SD U19 FK Hajnáčka- FK Sirk 28.9.2019 o 12:00. Bez poplatku v MZF.

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 8. Kola 6. Ligy SD U19 FK Rimavská Seč- FK Jelšava 6.10.2019 ( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF

ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Veľký Blh-  FK Rimavská Seč 13.10.2019( nedeľa) o 12:00. Bez poplatku v MZF.

.4.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 5. kola U15 FK Jelšava –FK Klenovec dňa 25.09.2019 o 16:00. Bez poplatku v MFS.
ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 5. kola U15 FK Rimavská Seč- FK Rimavské Janovce

v obrátenom poradí FK Rimavské Janovce- FK Rimavská Seč v pôvodnom termíne a UHČ.
5 .Zmeny Hracích dní a UHČ- prípravka:
ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 1. kola U11 prípravka  FK Jelšava –FK Tornaľa dňa 27.09.2019 o 15:00 a zároveň prekladáme MFS 4. Kola FK Tornaľa- FK Jelšava- dohodu žiadame predložiť telefonicky sekretárovi ObFZ.

6.Nedostatky v MFS :oneskorený začiatok MFS FK Sirk- FK Uzovská Panica- opodstatnene

 Dôrazne upozorňujeme kluby na uvádzanie v zápise o stretnutí meno trénera , vedúceho. mužstva , lekára , hlavného usporiadateľa , videotechnika pod disciplinárnymi následkami.
Povinnosť nesplnená: FK Kráľ, FK Radnovce, FK Muráň- je nutné požiadať o registráciu športových odborníkov cestou ISSF a následne ich uvádzať v zápise o stretnutí.
FK Uzovská Panica- v zápise o stretnutí neuvedené osoby zodpovedné k zápasu. V prípade opakovania nedostatku v  ďalšom MFS odstúpenie DK.

 Návod k registrácii športových odborníkov: https://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

7.Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.

8. Upozorňujeme FK na povinnosť nahrať MFS na DZ predložený USB kľúč ihneď po ukončení MFS. Povinnosť sa netýka FK, ktoré MFS nahrávajú na futbalnet.


DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie zo dňa 26.9.2019

38/09/2019 MFK Jelšava žiaci, na základe správy sekretariátu ObFZ RS, berie na vedomie splnenie uznesenia č.16/09/2019.
39/09/2019 Ľubomír Spišák 1156293
/MFK Jelšava,6.liga Double Bet Star/,vylúčený za HNS-držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl.46/1b DP v stretnutí 5.kola 6.ligy Double Bet Star medzi FK V.Blh-MFK Jelšava hraného dňa 22.9.2019.DK ukladá menovanému disciplinárnu sankciu/ďalej len DS/ zákazom výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne od 23.9.2019 podľa čl.46/2 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.
40/09/2019 Richard Tam
áš 1224971/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/, DK berie na vedomie žiadosť  menovaného o zmenu DS uloženej uznesením č.22/09/2019 a rozhodla, že žiadosť zamieta.Uhradiť 10,-Eur v MZF podľa ods.XIX čl.12/8d RS ObFZ RS.
41/09/2019 Mário Kovács 1252995/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/, DK berie na vedomie žiadosť  menovaného o zmenu DS uloženej uznesením č.23/09/2019 a rozhodla, že žiadosť zamieta. Uhradiť 10,-Eur v MZF podľa ods.XIX čl.12/8d RS ObFZ RS.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


1.Žiadame FK, R a DZ, aby sa obracali s prípadnými žiadosťami na p. Richarda Bálinta
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
2.Zaradenie na NL R : Marek Bán- 0903 066 506, Ladislav Bozó 0917 285 376
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.
3. KR žiada písomné vyjadrenie R Pavel Pataki ,k neúčasti /odchodu zo stretnutia/na MFS  prípraviek -3.kolo,konaného  dňa  20.9.2019 Jesenské –Hajnáčka do 1.10.2019 pod disc.nasl.
KR žiada písomné vyjadrenie FK Jesenské k neúčasti /odchodu zo stretnutia/R Pataki Pavel ,na MFS  prípraviek 3.kolo,konaného  dňa  20.9.2019 Jesenské –Hajnáčka do 1.10.2019.
KR žiada písomné vyjadrenie FK Hajnáčka  k neúčasti /odchodu zo stretnutia/R Pataki Pavel ,na MFS  prípraviek 3.kolo,konaného  dňa  20.9.2019 Jesenské –Hajnáčka do 1.10.2019.
4.Od 6. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET je DZ povinný FK, ktoré nenahrávajú MFS na FUTBALNET  odovzdať po MFS USB kľúč (bude distribuovaný do 27.9.), na ktorý zástupca FK nahrá videozáznam z MFS v zmysle RS čl. XIV, ihneď po skončení MFS a odovzdá DZ.V prípade neúčasti DZ, nahratý  videozáznam odovzdá R. Žiadame DZ, aby si vyzdvihli USB kľúče na sekretariáte ObFZ od 27.9.
5.KR žiada predložiť videozáznam z MFS 4.Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET  FK Jelšava- FK Kráľ do 1.10.2019 pod DO.

6.. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.
7. Na základe dohody budú zmeny DL uverejňované vždy v piatok v aktuálnom DL (nie v Úradnej správe).

 

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný Výbor:
Na svojom pravidelnom zasadnutí VV dňa 19.9. o 16:00 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota prerokoval informatívne správy OK, schválil p. Tomáša Koóša za člena DK,  prerokoval návrh KR na zaradenie p. Mareka Bána, Ladislava Bozóa a Jozefa Oláha na NL R a DZ v súť. ročníku 2019/2020 a zaoberal sa vzniknutou situáciou pri nedohratých a kontumovaných stretnutiach.  Na základe problémov s nahrávaním videozáznamov rijal zmeny RS čl. XIV,

Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top