správa/oznam

Úradná správa č. 25, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 28.6.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. VEĽMI DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk

2. Neuhradené MZF k 28.6.2021

- za 09/2020 FC Radnovce.

- za 10/2020 FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč.

 Žiadame obratom uhradiť !!!

3. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár naďalej vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 768 069 alebo 0903 273 554

ŠTK predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK Schvaľuje výsledky 6. ligy ObFZ Rimavská Sobota, výsledky a konečná tabuľka je uverejnená na FUTBALNETE.

2. V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťažný ročník 2021/2022:

- 6. liga ObFZ Rimavská Sobota

- 6. liga dorast U19 ObFZ Rimavská Sobota

3. Prihlášky do nového súťažného ročníka 2021/2022 podávajú kluby prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže). Termín podania prihlášok je od 28.6.- 30.7.2021 do 14:00 hod. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Podmienkou prihlásenia družstva do súťaže dospelých v súťažnom ročníku 2021/2022 je prihlásenie aspoň jedného družstva mládeže, zároveň musí mať klub vyrovnané pohľadávky voči ObFZ a MZF. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, súťaže dospelých – 08.08.2021. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2021/2022 je 0.- €.

 KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Na turnaj U11 4.7.2021 v Hajnáčke delegovala KR ObFZ Tomáša Koóša a Alexandra Patakiho.

2. Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami pre R sa uskutoční dňa 30.07.2021 (piatok) od 16:00 hod.  na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Presný program bude včas zverejnený na stránkach ObFZ . Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS. 2021/2022.

3. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

4. KR informuje, že Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu). Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €. Prezenčná forma licenčného seminára licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4). Predpokladaná výška platby za seminár je 50,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho vzdelávania KD SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky

- na seminár, ktorý sa bude konať 24.7. v Košiciach, je možné sa prihlasovať do 28.6.

- na seminár, ktorý sa bude konať 31.7. v Nitre, je možné sa prihlasovať do 4.7.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Presné pokyny k seminárom, ako aj študijné materiály budú všetkým prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou, po uzávierke prihlášok. Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať.

V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KR ObFZ RS Vladimíra Parobeka alebo sekretariát.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

TMK ObFZ RS bude v jesennej časti organizovať školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky na školenie je nutné zaslať na sekretariát emailom (sekretar@obfzrs.sk) do 31.07.2021. Podrobné informácie ohľadom podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia https://www.futbalsfz.sk/treneri/skolenia/uefa-c/dokumenty

Matričná komisia: Richard BÁLINT

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) 

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

V dňoch 28.6.-2.7.2021 bude sekretár čerpať dovolenku.

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top