správa/oznam

 Úradná správa č.32, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 13.2.2020


1.V zmysle RaPP SFZ je v termíne od 01.01. do 31.03. 2020 zimné registračné obdobie s obmedzenímPri žiadosti o prestup s obmedzením zadať dátum do 30.6.2020, (požadovaný súhlas hráča a materského FK,)  Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. 
 od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)
Turnaj výberov ObFZ v Kremnici:

Prerozdelenie členských príspevkov zo SFZ:
V týchto dňoch budú zasielané FK platby z prerozdelenia členských príspevkov. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali čísla účtu uvedeného v ISSF. V prípade nezrovnalostí kontaktujte urýchlene sekretára ObFZ. ( Bola zasielaná správa cez ISSF).
Druhá splátka z prerozdelenia členského bude poukázaná na účty v 07/2020

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 sú:
Pohár ObFZ  20,21.3.2020

6. liga DOUBLE STAR BET 11-12.4.2020

6. liga U19 SD 4.4.2020
4. liga U15 SŽ 11.4.2020
prípravka U11- 17.4.2020

DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. 2020. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Program seminára, link na videotest UEFA 2019 a okruhy otázok sú uverejnené na stránke ObFZ/ AKTUALITY/SEMINÁR R a DZ. Poplatok za spoluúčasť je stanovený na 10 eur. Poplatok žiadame uhradiť do 29.2.2020 na číslo účtu SK 38 0900 0000 0000 6893 7510. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur. Zároveň žiadame rozhodcov a DZ o nahlásenie prípadných záujemcov o rozšírenie našich radov, aby kontaktovali p. Parobeka príp. Petrinca.  
TMK  predseda: Ladislav DANYI
OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:

Správy sekretariátu:
Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top