správa/oznam

Úradná správa č. 16, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 9.1.2023

1. Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

Konferencia ObFZ Rimavská Sobota sa uskutoční v piatok 20.1.2023 o 16:30 hod. v reštaurácii KOCKA v Hnúšti.

Program konferencie:

 1. Otvorenie - privítanie delegátov konferencie a hostí, prehlásenie, že sa konferencia koná v zmysle stanov ObFZ.
 2. Schválenie pracovného predsedníctva konferencie, predsedajúceho konferencie, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu riadnej konferencie
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej konferencie
 5. Aktuálne informácie predsedu a správa o činnosti VV ObFZ Rimavská Sobota
 6. Správa o hospodárení ObFZ
 7. Správa revíznej komisie ObFZ
 8. Návrh a schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2023
 9. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2022/23, ocenenie jubilantov ObFZ Rimavská Sobota
 10. Diskusia
 11. Schválenie návrhu uznesenia konferencie
 12. Záver

Žiadame delegátov, členov VV a hostí, aby zaujali svoje miesta do 16:25 hod.

2. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ

ObFZ RS pripravil pre kategóru U19 Zimný pohár o predsedu ObFZ. Začiatok pohára je stanovený na 19.2.2023 na UT v Rim. Sobote, kde sa odohrajú všetky stretnutia. Prihlásené kluby sú povinné pred začiatkom turnaja zaplatiť štartovné vo výške 120.-€ (v sume je zahrnutá čiastočná úhrada nákladov za používanie UT, šatní, odmeny DO). ObFZ bude nápomocný pri úhrade finančných nákladov klubom, zúčastneným na zimnom pohári (čiastočná úhrada za UT, odmeny DO).

Prihlásené kluby:

 1. FC 98 Hajnáčka
 2. FK Iskra Hnúšťa
 3. MFK Revúca
 4. FK Jesenské
 5. MŠK Rimavská Sobota

Vylosovanie Zimného pohára:

1.kolo – 19.2.2023 (nedeľa o 12:00 a 14:00 hod.)

FK Iskra Hnúšťa – MŠK Rimavská Sobota

MFK Revúca – FK Jesenské

FC 98 Hajnáčka - voľno

2.kolo – 26.2.2023 (nedeľa o 12:00 a 14:00 hod.)

MŠK Rimavská Sobota – MFK Revúca

FC98 Hajnáčka – FK Iskra Hnúšťa

FK Jesenské - voľno

3.kolo – 5.3.2023 (nedeľa o 14:00 a 16:00 hod.)

MFK Revúca – FC 98 Hajnáčka

FK Jesenské – MŠK Rimavská Sobota

FK Iskra Hnúšťa – voľno

4.kolo – 12.3.2023 (nedeľa o 14:00 a 16:00 hod.)

FC 98 Hajnáčka – FK Jesenské

FK Iskra Hnúšťa – MFK Revúca

MŠK Rimavská Sobota – voľno

5.kolo – 25.3.2023 (sobota o 12:00 a 14:00 hod.)

FK Jesenské – FK Iskra Hnúšťa

FC 98 Hajnáčka – MŠK Rimavská Sobota

MFK Revúca – voľno

3. KR predseda: Ing. Martin Konček, PhD.:

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 5.2.2023 (nedeľa) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Marcela Eperješiho - vedúceho sekretára VsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu marcel.eperjesi@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.1.2023.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu KR ObFZ Ing. Martina Končeka, PhD.

 

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top