správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky  I. triedy  10. Kolo a II. trieda 6. Kolo. 

2/. Kontumujeme M F S dospelých  Lubeník – R. Janovce  3:0  kont., za nepricestovanie a nenastúpenie hostí na M F S.   Podľa SP čl. 11 bod 2 a čl. 82 bod 2. Prípad postupujeme na DK .

3/. Kontumujeme M F S 8. Kolo  15.09.2016  R. Seč – Kráľ  0:3. Podľa SP a Rozpisu súťaže. / inzultácia hráčom  D  - HR/.

4/. Upozorňujeme FK aby žiadosti, námietky, odvolania podávali podľa vydaných pokynov cez I S S F systém  alebo v elektronickou poštou správcovi súťaží Mário Machyniak podľa Rozpisu ObFZ. !!!

5/.  List FK Rimavské Janovce ŠTK zobrala na vedomie . Prípad postupujeme na DK.

6/. List FK Ožďany ŠTK berie na vedomie. / nesprávne podanie/ . FK Ožďany má možnosť využiť  právo sa odvolať proti rozhodnutiam odborných komisií  podľa platného SP a Rozpisu ObFZ.   

KM   M. Machyniak  

1/. Schvaľujeme výsledky U -19    4.5. kolo okrem  Sirk – Gemer.

2/. Schvaľujeme výsledky žiakov   sk., A a B   1-2. Kolo

3/.  Sirk – Gemer   U – 19    3:0 kont., Hostia na MFS nepricestovali.  Postupujeme na DK 

4/.MFK  Jelšava – prípravka  dňom  28.09. – odstupujú zo súťaže. 

5/. KM žiada  FK ktoré majú prípravky aby na ObFZ  KM zaslali súpisky – zoznamy hráčov.

6/. U- 15   žiaci FK Revúčka svoje domáce zápasy  hrá na štadióne MFK Jelšava.  !! 

DK – P. Ďurík 

22/9/16  Váradi Nicolas 1247801 FK R. Seč / ČK HNS kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou/ 4 týždne NP od 16.09.2016 DP 49-1b,49-2b.  FK uhradí 10-€.

23/9/16  Váradi Ladislav 1128069  FK R. Seč 4 mesiace NP od 16.09.2016  DP 49-1e, 49-2-e.   FK zaplatí 10-€,

24/9/16  FK R. Seč dospelí zastavená činnosť NP na 1 MFS FK stretnutie odohrá  ŠTK po základnej časti súťaže odpočíta z výkonnostnej tabuľky -3 body.  DP čl 32 -1,2  FK uhradí 10-€.

25/9/16  FK R. Seč   dospelí  podmienečne uzatvorenie ihriska na 2 MFS do 30.06.2017  DP 28 -1,3

26/9/16   FK R. Seč   pokuta 85 € za inzultáciu R  hráčom podľa Rozpisu ObFZ R.S čl. 16 -7b. 10-€ za prejednanie.

27/9/16  DK žiada FK R. Seč o vyjadrenie/ kapitána a vedúceho/ z MFS  Lubeník – R. Seč  hrané 17.9.2016  ohľadom štartu hráča  Várady Ladislav 1128069. Doručiť na ObFZ do 4.10.2016 pod disc., následkami 

28/9/16  DK trestá FK Rimavské Janovce pokutou  100-e za nenastúpenie na MFS/dospelých/ Lubeník – R. Janovce 10.kolo. Na základe skorého oznámenia o nevycestovanie/nenastúpenie/  na MFS FK neuhradí nutné výdavky usporiadajúcemu FK podľa RS 16-6a.

29/9/16    FK Rimavské Janovce dospelí DK zastavuje činnosť na 1 MFS NP. FK stretnutie odohrá a po skončení základnej časti ŠTK odpočíta mužstvu -3 body z výkonnostnej tabuľky.  Podľa RS 16-3. 

30/9/16  Na návrh KM DK trestá dorast Gemer finančnou pokutou  70-€  súperovi + 70 € pre ObFZ za nenastúpenie na MFS  4. Kolo   17.09.2016   Sirk – Gemer.  Podľa  RS  16-6a. 

31/9/16  FK Gemer dorast zastavená činnosť NP na 1 MFS. Mužstvo MFS odohrá a po slončení súťaže KM odpočíta -3 body z výkonnostnej tabuľky.  Podľa RS  16-3. 

32/9/16  Váradi Tomáš 1199163 FK Káloša / ČK po 2 ŽK/ 1 MFS NP od 28.09.2016 DP  37-3. FK Uhradí 10-€.

33/9/16  Berki Ernest 1333096  FK U. Panica  ČK po 2. ŽK  1 MFS NP od 28.09.2016  podľa 37-3 DP. FK uhradí 10-€.

34/9/16  DK mení znenie DK č.20/9/16 nasledovne:  Nepodmienečne zastavuje činnosť na 1 M F S, FK stretnutie odohrá ale po základnej časti ŠTK odpočíta mužstvu – 3 body z výkonnostnej tabuľky. 

35/9/16/  List FK Ožďany DK berie na vedomie, odporúča adresovať odvolanie adresovať kompetentnému orgánu so splením predpísaných náležitostí odvolania, podľa SP,DP,RS. 

36/9/16  Postup DO v M F S Ožďany – Jelšava postupujeme na riešenie KR ObFZ. 

KR – V. Parobek 

1/ KR pozastavuje delegovanie na 1 MFS NP od 26.09.2016 R  Peter Gača, DZ  Miroslav Verkin / Kráľ-Klenovec/   R neudelil ČK  ,  DZ – neuviedol HNS hráča do svojej správy.

2/. KR pozastavuje činnosť na 1 M F S od 26.09.2016  R   Miloslav Šupka , DZ  Gejza Tóth. / Ožďany – Jelšava/  R – nesprávny popis priestupku HNS hráča D , DZ – nedodržanie pokynov pre DS, neúplná správa.  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa   SP a RS . 

 

JUDr  Ján Č i l í k    - predseda ObFZ  v.r       Ján  F o r g o n – sekretár ObFZ

 

 

Top