správa/oznam

Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota   Svätoplukova  22   97901   Rimavská Sobota 

=======================================================================  

Na základe Stanov ObFZ zvolávame  Konferenciu ObFZ ktorá je zhodnocujúca  

Miesto konania :  Junior komplex  Rimavská Sobota  /  50 m od  AS Rimavská Sobota a a železničnej stanice  /

Dátum   - Termín    14.12.2015  / pondelok /  o 15,oo hod

Pozvaní :   Ddelegáti právom hlasovať  -  zo súťaží ObFZ , SsFZ ,SFZ - / prezidenti predsedovia FK/

                   Členovia VV ObFZ  

                   Predsedovia  odborných komisií   

                   Členovia  odborných komisií 

                   Hostia

Spolu pozvaných   :            53   osôb  

 

Program        :                                       KONFERENCIE  ObFZ             

                                                                ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´               

1/. Otvorenie  

2/.Schválenie pracovného predsedníctva ,mandátovej a návrhovej komisie

3/.Schválenie  programu 

4 /.Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie ObFZ

5/.Správa o činnosti VV od  1.2.2015 do 30.11.2015 

6/.Správa Revíznej komisie od 1.1.2015  do 31.10.2015 

7/. Príhovor predsedu ObFZ  

8/. Správa mandátovej komisie 

9/. Schválenie rozpočtu na rok 2016  

10/. Vystúpenie predsedov odborných komisií  vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2015-2016   /ŠTK,KM,DK,TMK,KR,OK,MK./ 

11/. Informácie   od zástupcov  v orgánoch SsFZ a SFZ 

12/. Diskusia 

13/. Schválenie návrhu uznesenia 

14/.  Záver  

Vedenie  konferencie  :   Balajthy , Forgon 

Návrh pracovného predsedníctva  :  pp. Čilík ,Balajthy, Parobek, ,  Machyniak, Slovák , Kisel, Forgon,

Návrh na zloženie mandátovej  :  Tóth G ,Šinglár Cs, Bencso O 

Návrh na zloženie  návrhovej komisie :   Petrok M, Danyi L, P.Varga, 

Overovatelia :   M. Palacka, L. Elek  

 

Organizačné pokyny                           Prezentácia  :    14,30-14,50  hod           /Rybár, Gescheit/

===========================================================================

Každý delegát svojim podpisom potvrdí účasť  predloží pozvánku pri prezentácii. 

Po ukončení konferencie  sa uskutoční spoločné posedenie všetkých účastníkov konferencie  . Občerstvenie pre všetkých pozvaných je zabezpečené . 

Tešíme sa na  spoločné stretnutie  - účasť žiadame potvrdiť od FK a od všetkých pozvaných do  10.12.2015   sekretárovi   e -mailom alebo telefonicky.  /janforgon@pobox.sk/   0903541036 

 

Rokovaniu konferencie  predchádza zasadnutie VV  ObFZ   o 12, oo hod .  V malej miestnosti  JUNIOR KOMPLEX  Rimavská Sobota   .

 

JUDR  . Čilík Ján  - predseda ObFZ             Ján  Forgon  - sekretár ObFZ      3.12.2015

Top