správa/oznam

Úradná správa č.1 , súťažný ročník  2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 16.7.202

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, trénerov, rozhodcov a delegátov, že dňom 18.7 končí platnosť členského v sezóne 2019/2020 a je nutné vygenerovať nové členské na súťažný ročník 2020/21

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ


1. Predlžujeme termín podania elektronických prihlášok do súťaží cez aktivujú cez ISSF do termínu 25.7.2020. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých.
2. Predpokladané začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21: 6. LIGA Dospelí- 15,16.8.2021,
U19-29.8.2021,
U15-12.9.2020
U11-4.9.2021,
U9-11.9.2021,
3. ŠTK  vyzýva zástupcov FK, členov jednotlivých komisií, rozhodcov a delegátov, že svoje 7návrhy a pripomienky k Rozpisu súťaži môžu predložiť najneskôr do 21.7.2020, vrátane zmien štatutárnych zástupcov FK, adries a kontaktov..

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 DK ObFZ na základe rozhodnutia VV ObFZ [ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie, vstupu na štadión do 8 súťažných stretnutí alebo 8 týždňov, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia ( t.j. považujú sa za vykonané)

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
1.  Termín letného semináru rozhodcov a delegátov zväzu- 25.7 (sobota) od 10:00. v areáli  FK Iskra Hnúšťa. Súčasťou seminára budú fyzické previerky rozhodcov, test z pravidiel futbalu a videotest. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Všetci R si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke od všeobecného lekára a číslo svojho osobného účtu. Program seminára je uverejnený na stránke ObFZ/ aktualita. Poplatok za seminár je stanovený vo výške 5 eur a bude odpočítaný z poukázanej sumy za zimný seminár.(zabezpečené občerstvenie)
2. Oznamuje R a DZ, že Vami uhradený poplatok za spoluúčasť na zimnom seminári vo výške  10 eur bude automaticky preúčtovaný ako poplatok za Zimný seminár v sezóne 2020/21. V prípade, že žiadate poplatok vrátiť kontaktujte sekretára ObFZ.
3. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok (vygenerovať faktúru bude možné najskôr 18.7.2020, kedy končí jeho predĺžená platnosť).Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS
4. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku

 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pd
5.
Delegácia: turnaj Tornaľa- Ivaník, Koóš.

TMK  predseda: Ladislav DANYI
 

1. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci/Rimavskej Sobote v termíne 15.08. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.08.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
2.
Vzhľadom na obmedzenie konania doškoľovacích seminárov trénerov v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty..
Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!)
Prihlášky: len elektronickou formou do 01.08.2020,
online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk 
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/ 

Matričná komisia: Ivan OSTRIHOŇ

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez
obmedzenia),
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

Výkonný Výbor:

Výjazdové zasadnutie Výkonného Výboru ObFZ sa uskutoční 24.7.2020.


 
 

Mgr . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ             Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top