správa/oznam

Žiadame FK, ktoré boli kontaktované ohľadom nesplatených faktúr na ObFZ a žiadajú o kópie faktúr, aby kontaktovali sekretára ObFZ t.č. 0911920 667.

 

Žiadame FK v súťažiach SsFZ, aby zaslali kópiu zmluvy s rozhodcami na súťažný ročník 2018/2019 na sekretariár ObFZ (adresa: Na štadióne 1, 979 01 Rimavská Sobota),  prípadne mailom na sekretar@obfzrs.sk.

Konferencia ObFZ Rimavská Sobota

Dňa 25.1.2019 sa konala v zasadačke MŠK Rimavská Sobota riadna konferencia ObFZ Rimavská Sobota. Na konferencii sme privítali predsedu SsFZ a podpredsedu SFZ pre amatérsky futbal p. Jozefa Parša a predsedu komisie mládeže SsFZ p. Vladimíra Remeselníka. Na konferenciu prijalo pozvanie viac ako 30 delegátov a hostí. Boli ocenení zaslúžilí činovníci ObFZ  p. Dezider Balajthy, p. Ján Forgon, p. Ondrej Mladší a p. Peter Petrinec, ktorí prispeli výraznou mierou k rozvoju futbalu v našom regióne. V rámci konferencie sa konali doplňujúce voľby do odborných komisií a výkonného výboru, kde boli zvolení, ako člen výkonného výboru p. Roman Goldschmidt, predseda volebnej komisie p. Peter Rukavica, predseda odvolacej komisie p. Stanislav Krahulec a ako náhradník na konferenciu SsFZ p. Ivan Poprocký. S diskusnými príspevkami vystúpili p. Remeselník, p. Paršo, p. Petrok a bola prijatá revízna správa, správa o hospodárení a rozpočet ObFZ na rok 2019. Záverom by ObFZ chcel poďakovať vedeniu MŠK Rimavská Sobota za poskytnutie priestorov a materiálnu pomoc.

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

 Vylosovanie dvojíc prvého kola Pohára ObFZ pre mužstvá  SsFZ bolo zverejnené v ÚS č.  16  2018/2019. 

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Oznamujeme R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15 až 16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia Penzión FAMILY. Seminár sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec.

Poplatok za účasť na seminári je 5 eur.(3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali poplatok za seminár  na účet ObFZ  č.ú.0068937510/0900 IBAN SK3809000000000068937510  do 8.3.2019. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby  si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 . Program zimného seminára bude včas zverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR. Náhradný termín seminára s poplatkom  30+ 5 eur  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.

 Program  odborného seminára je uverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR.

KR na svojom zasadnutí 18.12.2018 schválila koncepciu spolupráce ObFZ Rimavská Sobota a ObFZ Lučenec pri organizovaní odborných seminárov a vzájomnej pomoci pri obsadzovaní MFS.

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí 17.1.2019 prerokoval pripravenosť ObFZ  na konferenciu, schválil kandidátku  výkonného výboru pre doplňujúce voľby do orgánov ObFZ a návrh ocenení zaslúžilých činovníkov ObFZ.  Zároveň prerokoval pripravenosť turnaja oblastných futbalových zväzov, ktorý sa bude konať 26.1 v MŠH v Hnúšti a schválil rozpočtové položky a paušálne náhrady pre rozhodcov a hráčov výberu ObFZ  na turnaj.

 

Správy sekretariátu  .  

   Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top