správa/oznam

Úradná správa č. 13, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 21.10.2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ

1/1 ŠTK/KM Súhlasí zo vzájomnou dohodou odohrať MFS 3.kola U11 Revúca - Lubeník 21.10.2022 o 15:30 hod.

1/2 Komisia žiada kluby o komunikáciu cez ISSF. Stretnutia nezaevidované v systéme nebude akceptovať. V nutnom prípade kontaktovať: Adrian Koóš 0917 650 113 , Dávid Sabacký 0904 564 120, Jaroslav Maďar 0948 888 078.

1/3 ObFZ RS v spolupráci s MŠK Rimavská Sobota pripravuje Zimný pohár predsedu ObFZ. Predpokladaný začiatok pohára je stanovený na 21.1.2023 na UT v Rim. Sobote. Štruktúra a spôsob organizácie pohára bude zverejnený v ďalších ÚS. Prihlášky do pohára môžu kluby posielať cez ISSF(podania na komisiu ŠTK). ObFZ bude nápomocný pri úhrade finančných nákladov vzniknutých klubom zúčastnených na zimnom pohári. (Fa za UT, delegované osoby).

1/4 ŠTK kontumuje MFS 7.kola dospelých medzi MFK Jelšava - FK obec Lubeník 3:0 kont, podľa SP čl 82/ 1b za nenastúpenie na MFS .

1/5 ŠTK kontumuje MFS 5.kola U11 medzi TJ Ožďany - MFK Revúca  0:3 kont , podľa SP čl.82/ 1b za nenastúpenie na MFS.

2. KR predseda: Ing. Martin Konček, PhD.:

2/1 KR žiada R a DZ, aby v popisoch priestupkov ŽK a ČK postupovali výhradne podľa informácií, ktoré obdržali na letnom seminári. V prípade opakovaných nedostatkov „Nedodržiavanie popisov ŽK a ČK“ KR ObFZ pristúpi k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“. Popis priestupkov dostal každý R a DZ v elektronickej podobe (email).

2/2 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov v ZoS upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“. Žiadame R aby venovali zvýšenú pozornosť ZoS a jeho uzatvárania v ISSF (časová chronológia) ako aj dôsledne a pravdivo uvádzali všetky údaje, ktoré sa udiali v MFS: (hr. čas, nastavenie hr. času, strelcov gólov, striedania, HÚ, trénerov, vedúcich družstiev, zdravotníkov, ŽK a ČK). V prípade nejasností odkonzultovali čísla hráčov z „K“, VD príslušného družstva resp. napísať do záznamu rozhodcu.

2/3 Postup pre riešenie nepredvídaných okolností na MFZ,  na základe tel. urobiť zmeny:

1. predseda KR ObFZ RS Martin Konček – 0915 084 013,

2. členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668),

3. sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

2/4 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

2/5 Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022. Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60.-€, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

2/6 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

U-01/2022-2023: FK obec Lubeník, na základe podnetu ŠTK/KM ObFZ RS, za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie družstva na MFS 7.kola dospelých 7.liga ObFZ Rimavská Sobota medzi MFK Jelšava - FK obec Lubeník, dňa 15.10.2022. DK ukladá podľa čl. 59, čl. 64/1a DP, klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 100,- Eur (v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 5,-€ Eur v MZF.

U-02/2022-2023: TJ Ožďany, na základe podnetu ŠTK/KM ObFZ RS, za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie družstva na MFS 5.kola žiakov U11 ObFZ Rimavská Sobota medzi TJ Ožďany - MFK Revúca, dňa 14.10.2022. DK ukladá podľa čl. 59, čl. 64/1a DP, klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 40,- Eur (v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 5,- Eur v MZF.

Správy zo sekretariátu

Neuhradené MZF za september k 21.10.2022: FK obec Lubeník. Žiadame obratom uhradiť pod disciplinárnymi následkami!

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top