správa/oznam

 Úradná správa č.29, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.1.2020


Riadna konferencia ObFZ Rimavská Sobota konaná 17.1(piatok) o 16.30 v Rimavskej Sobote schválila:
1. Novelizáciu stanov ObFZ
2. p. Andreu Dubovickú Šóšikovú  za hlavnú kontrolórku ObFZ
3. p. Andreja Bencsöho za 2. náhradníka na konferenciu SsFZ
4. Delegátov na konferenciu OZ TK: Marian Petrok, Adrián Koóš, Vladimír Parobek, Mário Machyniak, Miroslav Bitala, Ivan Ostrihoň
5. návrh rozpočtu ObFZ na rok 2020
Vzala na vedomie:
1.Správu o činnosti ObFZ od poslednej konferencie
2. Správu revíznej komisie
3. Správu o hospodárení ObFZ
Zaoberala sa diskusnými príspevkami  delegátov a uložilapredsedovi ObFZ, aby sa nimi zaoberal najbližší výkonný výbor.
1.V zmysle RaPP SFZ je v termíne
od 01.01. do 31.03. 2020 zimné registračné obdobie s obmedzenímPri žiadosti o prestup s obmedzením zadať dátum do 30.6.2020, (požadovaný súhlas hráča a materského FK,)  Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. 
 od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 sú:

6. liga DOUBLE STAR BET 11-12.4.2020

6. liga U19 SD 4.4.2020
4. liga U15 SŽ 11.4.2020
prípravka U11- 17.4.2020

DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. 2020. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Poplatok za spoluúčasť je stanovený na 10 eur. Poplatok žiadame uhradiť do 29.2.2020 na číslo účtu SK 38 0900 0000 0000 6893 7510. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur.    

TMK  predseda: Ladislav DANYI
OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:

Správy sekretariátu:
Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top