správa/oznam

Zo zasadnutia VV  28.09.2017     -  prijaté a schválené rozhodnutia   

-  VV –  určil termín Konferencie ObFZ – ktorá bude volebná  a bude sa konať 24.11.2017  v Rimavskej Sobote . 

- Prípravný výbor schválený VV zasadne do 18.10.2017.

-   Na zasadnutie VV sa nedostavili funkcionári FK Kráľ  - prípad vystúpenia  U-19  zo  súťaže  ObFZ /dorast/ a neúčasť funkcionárov  /Béreš, Papp/   prerokuje a rozhodne DK na svojom  zasadnutí  4.10.2017 podľa SP,DP a Rozpisu ObFZ  podľa návrhu ŠTK,KM ,KR–ObFZ a uznesenia VV .   

-  Súťaž prípraviek    -  FK budú mať náklady len na pricestovanie na jednotlivé turnaje ,ostatné hradí ObFZ / R ,občerstvenie , organizátorovi náklady spojené usporiadaním/         

 -    VV schválil doplnenie nominačnej listiny R  podľa návrhu predsedu KR  V. Parobek 

V bode rôzne    – bol prerokovaný list M Kúchen    - zápisy z turnaja  Jelšava  VV   postupuje na riešenie na KR ObFZ                                                                                                                                                                           

ŠTK ,KM  -G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky 1.triedy dospelých    7.  ,kolo  okrem Kráľ – Klenovec    3:0  nedohrané  v šetrení. 

2/. Schvaľujeme výsledky U -15 a U 19  . 7., kolo  z minulého kola Klenovec – Ožďany 9:0  a Radnovce – FK Sirk 5 :4    5. ,kolo.

3/.ŠTK žiada FK Kráľ  o doručenie DVD alebo záznamu z M F Z Kráľ - Klenovec /dospelí/   do 10.10.2017 pod disc. následkami.

4/. Na zasadnutie ŠTK predvolávame  11.10.2017 z FK Klenovec na 13,oo Jána Brndiara a lekára /zdravotníka/ FK Klenovec  z  MFS Kráľ – Klenovec . Na zasadnutie sa  dostavia z FK Kráľ  Csaba Czako nar 30.12.1975   ako aj HR  MFS  Pelle Norbert. 

5/. Podnet  FK Klenovec  ŠTK KM akceptuje na základe vzájomnej dohody  FC 98 Hajnáčka M F S U 15 z 28.10.2017   MFS  sa odohrá dňa  25.10.2017   o 15,oo hod.   FK Klenovec 5 -€ , FC  98 Hajnáčka 5- €   podľa  Rozpisu ObFZ   do MZF .  

6/. Súťaž prípraviek   -   prvý turnaj  sa uskutoční v Jesenskom  dňa 4.11.2017  . Žiadame FK aby do 24.10.2017 predložili zoznam hráčov.       Ročník  2009-2007 hráč do 31.12.2007  .   .  FK   na základe uznesenia VV  hradí  len náklady na vycestovanie.   Na zozname minimum 10 hráčov  .  /Meno rodné číslo  a potvrdenie FK – štatutárny zástupca/.

DK – P. Ďurík 

1/10/17  DK na základe uznesenia VV a na základe oznámenia  ŠTK KM  trestá FK Kráľ dorast pokutou 300 +5-€ podľa Rozpisu ObFZ bod 19/3 – mládež /vystúpenie zo súťaží ObFZ/..

2/10/17  DK za nedostavenie sa na zasadnutie VV neakceptovanie  US č. 10 /2017-18 / -  Béreš, Papp    10+10 € podľa  DP a rozpisu ObFZ . 

3/10/17  FK Lubeník žiaci  na základe  prešetrenia ŠTK,KM  /list FK Lubeník/    nepricestovanie na M F S Jelšava – Lubeník žiaci    pokuta  50+50  €  +5  €. Podľa Rozpisu ObFZ   16/6. 

Zo sekretariátu  :    FC 98 Hajnáčka   kontakt cez e- mail  nový :  poprocky.ivan@gmail.com  od 1.10.2017    .

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP DP a Rozpisu ObFZ      

 

JUDr  Ján  Č i l í k   - predseda   ObFZ  vr.                                   Ján  F o r g o n   - sekretár ObFZ

 

Top