správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ   31.01.2018  Petrok Marian – predseda ObFZ

VV ObFZ okrem  prijatých uznesení –schválil na svojom zasadnutí :  a/. štatúty odborných komisií  s plánmi práce na prvý polrok  2018

b/. členov odborných komisií  ŠTK,KM ,  DK,KR,RK,  okrem OK kde predseda na základe uznesenia z VV a zápisnici zo dňa 31.01.2018  predloží nový návrh .Termín do 27.02.2018    

c/. Schválení  členovia do odborných komisií  :  

ŠTK,KM  -   Rybár Csaba, Pataki Alexander, Brndiar Ján

DK           -  Mgr. Bitala Miroslav, Katreniak Igor,

KR           -  Mgr . Petrinec Peter, Bálint Richard

RK          -    Rukavica  Peter,  Ing. Hrmo Ľudovít

OK          -   Tóth Gejza, 

TMK       -   Singlár Csaba, Bencsö Ondrej, Ing. Borbás  Tibor,

c/ úradné hodiny sekretára  pre funkcionárov FK  nasledovne  :   Pondelok   od  13,oo  do 15,oo hod.,

Utorok  :  od 8,oo – 12,oo    od 13,oo  do 15,oo hod.,  Streda   od  8,oo  -do  12,oo hod., Štvrtok  od 13,oo   do  15,oo hod.,  Piatok  od   8,oo do  12,oo      od  13,oo  do   15,oo  hod.,.   Platí od  1. Februára   2018.  

d/. plán zasadnutí  VV – ObFZ     na   prvý polrok 2018

e/.   na každý turnaj prípraviek  100-€  príspevok  FK  pre organizátora /občerstvenie a organizácia/ + pre R   15+15 € ./hradí ObFZ/ . Platí od 1.2.2018   Príspevok sa poukáže na účet  FK ako aj  R . 

f/.  VV – schválil termín a miesto seminára   R a DZ  ObFZ  na základe návrhu  predsedu KR . /marec 2018/

ŠTK,KM  -   Kooš A 

Turnaj prípraviek   1.kolo  4.02.2018  v Hnúšti. Začiatok turnaja  9,oo/porada/ prvý zápas 9,20. Zúčastnené mužstvá  : Revúca, Jelšava ,Hnúšťa ,Tornaľa, Jesenské, Mšk Rim. Sobota pred turnajom predložia súpisky mužstiev. Povinná je halová obuv.

Počas turnaja porada predsedu  ŠTK  z funkcionármi mužstiev ohľadom ďalšieho fungovania / formy/ prípraviek.  Hráči majú zabezpečené občerstvenie a bagety. 

Tč.   Kooš  Adrian     od   1.2.2018        0917   650  113     / služobný / Prosím volajte na toto číslo.

KR   -   Parobek  Vladimír 

  1.Seminár  R a DZ  ObFZ sa uskutoční dňa  17.marca  2018  v Klenovci.   Program a informácie budú zverejnené na stránke  OZTK- ObFZ   včas. 

          2.   Turnaj  Prípraviek   -  Hnúšťa  4.02.2018   o 9,oo                     R    -   Rybár  Csaba .  

Matrika – ObFZ  

1/.Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. a DPH,platí že pri transfere hráča pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF  automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu ISSF.

2/. Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období /platnosť do 30.06.2018/je možné v zmysle RaPP čl.  19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné predčasne ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl.  19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom /zimnom/registračnom období prestup bez obmedzenia  do 31.01.2018,resp., s obmedzením /do 31.02./ 

3/.Striedavý štart hráča  - kategória mládež    Na základe  SP SFZ znenia čl. 28, - 8

-          Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených  ObFZ a RFZ  môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategorii

-          Dohoda dvoch klubov znamená že materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená   tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp, žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená

-          Ako vyžiadať hráča  na striedavý  :    Funkcionalita   KM v ISSF  / elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča/ typ žiadosti : striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal hráč štartovať a zaslať žiadosť.

-          Pri úvahách o striedavom štarte  hráča /ky/ však treba  brať na zreteľ ustanovenia čl.,  18/5 RaPP/ štart len za 2 kluby/  v jednom súťažnom ročníku.  Vo všetkých prípadoch je stanovený poplatok  5-€.

Zo sekretariátu  -  vážení funkcionári  prosím aby ste mi nahlásili zmeny ktoré vo vašom futbalovom klube nastali  / zmena štatutára, predsedu FK ISSF  manažéra  .

-          Pokiaľ máte problém ktorý neviete vyriešiť  prosím  napíšte krátku správu na   adresu   janforgon@pobox.sk   .

 

Mgr   Petrok   Marian  v.r   - predseda ObFZ   R. S            Ján   Forgon   - sekretár   ObFZ

 

Top