správa/oznam

ŠTK,KM  -  Kooš A

14/05/18  ŠTK,KM na základe rozhodnutia VV – ObFZ zo dňa 8.05.2018 zvoláva mimoriadny aktív predsedov /štatutárnych zástupcov/ futbalových klubov ObFZ Rimavská Sobota  ktorý sa uskutoční 18.05.2018  o 16,oo hod., v kaviarni  Junior komplex Rimavská Sobota.

15/05/18   Informácia k novému súťažnému ročníku 2018-2019

-          Elektronické prihlášky do súťaží dospelých ,mládeže ObFZ FK podajú do 30.06.2018

-          Prihlášky FK dospelých pre nový súťažný ročník  aktivujú cez   I S S F.

-          Elektronická podateľňa – prihláška do súťaže.

-          FK za každý FK musí vyplniť  jednotlivo.  U dospelých povinnosť  uvádzať farby dresov.

-          Štartovné sa nemení.   FK uhradí do 30.06.2018  na účet Ob FZ   Rimavská   Sobota 

                 Číslo účtu   :  SK3809000000000068937510   SLSP   R. Sobota  

16/05/18 Schvaľujeme výsledky  17.,kolo dospelých podľa zverejnených výsledkov na futbalnet.sk

17/05/18  Schvaľujeme výsledky  19.,kolo  U -15  okrem  Ožďany – Klenovec 

18/05/18  Schvaľujeme výsledky  7.,kolo  U-19  

19/05/18  ŠTK,KM  kontumuje M F S U-15  Muráň – Rimavské Janovce/  hostia na stretnutie nepricestovali/  podľa SP  82/1b. Prípad postupujeme na DK 

20/05/18  ŠTK berie na vedomie odvolanie  ŠK   Rimavská Seč.  

DK   - Machyniak M

23//05/18  DK berie na vedomie vyjadrenie FK Rimavská Seč a hráča Nicolasa Váradyho.

24/05/18  DK trestá ,Várady  Nicolas 1247801 FK Rimavská Seč zastavením výkonu športu na  6 mesiacov nepodmienečne podľa čl. 49/2b DP od 9.05.2018 FK Uhradí 10-€ MZF.

25/05/18  DK trestá Albert  Lakatoš 1323242 FC Radnovce, zákazom výkonu športu na 10 mesiacov  nepodmienečne podľa 49/2f od 9.05.2018  FK uhradí  10-e. MZF.

26/05/18  DK trestá FC Radnovce pokutou 85-€ za inzultáciu R  podľa čl. 16/7b  RS. FC Radnovce dospelí ,zastavená činnosť na 1 M F S,  FC Radnovce stretnutie odohrá, po skončení súťaže ŠTK odpočíta z výkonnostnej tabuľky 3 body.  FK uhradí 10-€  MZF.  

27/05/18  DK trestá na podnet ŠTK,KM FK Rimavské Janovce žiaci pokutou 50-€, pre ObFZ RS a 50 € pre FK Muráň podľa čl. 16/6a / nepricestovanie na   MFS/. FK Rimavské Janovce do 14 dní predloží na ObFZ doklad o uhradení pokuty pre  FK Muráň.  FK uhradí 5 -€   MZF.

28/05/18  DK berie na vedomie FK Revúčka, žiadosť zamietnutá  .  Uhradiť 10-€  MZF.  

 

TMK – L. Danyi 

Výber ObFZ ročník 2006 sa zúčastní 29.05.2018 na  turnaji výberov ObFZ  LC,VK a RS  vo Fiľakove. Nominácia hráčov  ako aj pokyny budú zverejnené  v ÚS – ObFZ   č. 40   2017-18. 

Prihlášky na školenie trénerov  UEFA  „C“  posielajte na ObFZ R. Sobota do  30.05.2018 . Informáciu podajú  predseda TMK  - L. Danyi  a sekretár J. Forgon.  

Odvolacia komisia  - Tóth G

OK ObFZ zaevidovala odvolanie ŠK Rimavská Seč . Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK.  Zasadnutie OK ObFZ sa uskutoční dňa 23.05.2018 o 13,30 hod.,.  

KR – Parobek V

1/. KR po videoanalýze  MFS  Muráň – Radnovce  dospelí vyhodnotil podnet FK Radnovce ako čiastočne opodstatnený ,činnosť  R a DPR v uvedenom stretnutí bude KR riešiť podľa jej pokynov a nariadení. Podnet bez poplatku.

2/. Na základe pokynov prezentovaných na zimnom seminári 2018,bude poplatok  /5- eur/ za distribuované PF  odpočítaný z výplaty pre R a DZ za mesiac apríl  2018 

Mgr.  Petrok Marian  - predseda   ObFZ  v.r                                      Ján  Forgon – sekretár

 

Top