správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1/.Scvľujemevýsledky I. triedy o postu a o zotrvanie v súťaži  zo dňa 23.04.2017 

2/. Kontumujeme M F S R. Seč – R. Janovce  3:0 kont.,  SP  čl. 82 písm. b,

3/. Kontumujeme M F S II. triedy  Uz. Panica – Káloša  3:0 kont., za nenastúpenie na M F S podľa SP  čl. 82 písm., b, ,postupujeme na DK 

4/. Nariaďujeme odohrať M F S Káloša – Uz, Panica na deň 7.05.2017  o 16,30 v Káloši.  Ďalší zápas sa odohrá v Uzovskej Panici dňa 14.05.2017 o 16,30     Uzovská Panica – Káloša. 

DK P. Ďurík 

12/04/17  Na návrh ŠTK DK trestá FK Káloša pokutou 100-€ za nepricestovanie na M F S II. triedy  11., kolo  Uz. Panica – Káloša   16.04.2017   podľa RS  16/6a  / upúšťa od finančnej náhrady pre usporiadajúci FK/ FK Káloša  uhradí + 10-€. 

13/04/17  Fides Slavomír  1031525  tréner MFK Jelšava vykázany z lavičky za NS voči R v M F S Jelšava – Kráľ dospelí, DK  udeľuje menovanému pokarhanie podľa DP čl. 11/1,2  FK uhradí  10-€. 

14/04/17 

Váradi Ladislav  1128069  FK R. Seč  žiadosti o zmenu tresu pod číslom 23/9/16 na podmienečný – zamieta sa  ,podľa DP 41/1  . FK uhradí 10-€. 

KR – V. Parobek 

KR žiada FK Sirk  o predloženie nepoškodeného  záznamu z M F S Sirk – Rimavská Seč  dospelí ako aj záznam z M F S Kráľ   - Revúčka  dospelí  do  2.05.2017  na ObFZ.  V prípade nesplnenia povinnosti  KR predloží návrh na uloženie trestu /pokuty/  DK   ObFZ.  

Zo sekretariátu   :  1.   Nová adresa   SFZ                             SFZ     - Tomašíkova   30 C   

                                                                                                     Bratislava     821 01    

2/. ObFZ eviduje list  J. Kováč  - z Lubeníka  . Nakoľko nebola uvedená adresa  p. Kováča nemôžeme odpovedať .  

 

Proti rozhodnutia je možné podať odvolanie podľa SP.

 

JUDr    Ján  Č i l í k   - predseda  ObFZ   v.r.                      Ján  F o r g o n   - sekretár

 

 

Top