správa/oznam

Úradná správa č. 7, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 25.8.2023

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Oznamujeme zástupcom FK, že vylosovanie 7. ligy ObFZ RS dospelých je zverejnené na futbalnete: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4685/program/

Rovnako sú vylosované a zverejnené na futbalnete súťaže žiakov (U15, U12) a prípravky (U9):

U15: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4691/program/

U12: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4717/program/

U9: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-rimavska-sobota/s/4693/program/

1/2 ŠTK/ KM upozorňuje všetky kluby, že všetky zmeny a podnety, ktoré sa týkajú súťaží dospelých a mládeže musia byť podané cez elektronickú podateľňu (ISSF). V závažných prípadoch môžu byť oznamované len emailom na:

Adrian Koóš - koos.adrian@zoznam.sk - zodpovedný za súťaže dospelých

David Sabacký - mladezobfzrs@gmail.com  - zodpovedný za súťaže U12

Jaroslav Maďar - mladezobfzrs@gmail.com - zodpovedný za súťaže U15 a U9

1/3 Začiatky jednotlivých súťaží stanovila ŠTK/KM nasledovne:

Dospelí: 10.9.2023

U15:       2.9.2023

U12:       8.9.2023

U9:         8.9.2023

2. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom (nedeľa 24:00 hod.). Rovnako obsadzovací úsek KR žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2023/2024. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

3/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

3/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

3/3 V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra: - od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia). RaPP čl.19 ods.13

- od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)

3/4 Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37

3/5 Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.

4. Správy zo sekretariátu:

1. Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné predpisy:
- nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
- novela Registračného a prestupového poriadku SFZ;
- novela Disciplinárneho poriadku SFZ;
- novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2. Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii "Legislatíva" na stránke futbalsfz.sk tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
3. Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, ktoré sú dostupné na uvedených LINK-och:
4.https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
5. https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
6. https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

 

Top