správa/oznam

Žiadame FK, ktoré boli kontaktované ohľadom nesplatených faktúr na ObFZ a žiadajú o kópie faktúr, aby kontaktovali sekretára ObFZ t.č. 0911920 667.

 

Žiadame FK v súťažiach SsFZ, aby zaslali kópiu zmluvy s rozhodcami na súťažný ročník 2018/2019 na sekretariár ObFZ (adresa: Na štadióne 1, 979 01 Rimavská Sobota),  prípadne mailom na sekretar@obfzrs.sk.

 

Oznamujeme, že dňa 25.1.2019 (piatok) o 15 00 hod sa v zasadačke MŠK Rimavská Sobota bude konať riadna konferencia ObFZ Rimavská Sobota. Pozvánky pre delegátov konferencie  boli zasielané poštou a materiály ku konferencii mailom na kontaktné adresy funkcionárov FK.

Volebná komisia  -  Ladislav Slanec 

Na riadnej konferencii ObFZ Rimavská Sobota konanej dňa 25.1.2019 sa budú konať doplňujúce voľby člena Výkonného Výboru, predsedov odvolacej a volebnej komisie a náhradníka na konferenciu SsFZ. Žiadame kandidátov, aby žiadosti o/kandidatúru doručili na ObFZ Rimavská Sobota doporučenou poštou do 22.1.2019 (posledný termín podania 19.1.2019) na adresu ObFZ- volebná komisia  Rimavská Sobota, Štadión 1, 97901 Rimavská Sobota, prip. ObFZ- volebná komisia, Svätoplukova 22, 97901 Rimavská Sobota, prípadne osobne na sekretariát ObFZ, Štadión 1, (MŠK Rimavská Sobota) do 22.1.2019 do 15 00 hod. Kandidát sa  musí vyjadriť jasne na ktorý post  kandiduje podľa Stanov ObFZ Rimavská Sobota a kandidátna listina má obsahovať –Meno priezvisko kandidáta, dátum narodenia ,bydlisko, adresu trvalého pobytu, príp. korešpondenčnú adresa, telefónne číslo a emailovú adresu. Názov riadneho člena ObFZ, ktorý ho navrhujú (dva podpisy a pečiatka FK) . Volebná komisia po stanovenom termíne z prijatých návrhov od orgánov ObFZ a riadnych členov ObFZ  predkladá konferencii návrh kandidátov, pričom kandidáti na člena VV ObFZ, predsedu OD, VK a náhradníka na konferencie SsFZ  musia byť na konferenciu pozvaní a musia svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť osobne.

V prípade neprítomnosti ,kandidát doručí písomné prehlásenie s  uvedeným dôvodom neprítomnosti a s uvedeným miesta kde sa nachádza počas konania konferencie. Dané skutočnosti oznámi VK najneskôr 24 hodín pred začiatkom konferencie.

 

Dňa 26.1.2019 (sobota) od 9 00 hod  sa v MŠH v Hnúšti uskutoční futbalový turnaj výberov ObFZ Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom o pohár predsedu ObFZ Rimavská Sobota.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian Koóš .

 Vylosovanie dvojíc prvého kola Pohára ObFZ pre mužstvá  SsFZ bolo zverejnené v ÚS č.  16  2018/2019. 

 

KR  predseda: Vladimír Parobek.

Oznamujeme R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15 až 16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia Penzión FAMILY. Seminár sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec.

Poplatok za účasť na seminári je 5 eur.(3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali poplatok za seminár  na účet ObFZ  č.ú.0068937510/0900 IBAN SK3809000000000068937510  do 8.3.2019. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby  si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 . Program zimného seminára bude včas zverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR. Náhradný termín seminára s poplatkom  30+ 5 eur  bude zverejnený v US po konaní riadneho termínu zimného seminára.

 Program  odborného seminára je uverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR.

KR na svojom zasadnutí 18.12.2018 schválila koncepciu spolupráce ObFZ Rimavská Sobota a ObFZ Lučenec pri organizovaní odborných seminárov a vzájomnej pomoci pri obsadzovaní MFS.

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí 17.1.2019 prerokoval pripravenosť ObFZ  na konferenciu, schválil kandidátku  výkonného výboru pre doplňujúce voľby do orgánov ObFZ a návrh ocenení zaslúžilých činovníkov ObFZ.  Zároveň prerokoval pripravenosť turnaja oblastných futbalových zväzov, ktorý sa bude konať 26.1 v MŠH v Hnúšti.

 

Správy sekretariátu  .  

   Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. :  0911 920  667     e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

.

 

 

Top