správa/oznam

Úradná správa č. 11, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 22.9.2023

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Na základe vzájomnej dohody klubov sa MFS 2.kola 7.ligy dospelých medzi TJ Družstevník Kráľ – TJ Ožďany odohrá v piatok 22.9. o 16:00 hod. na ihrisku v Králi.

1/2 Na základe vzájomnej dohody klubov mení ŠTK začiatok 3.kola MFS MŽ U12 medzi FK obec Lubeník – TJ Ožďany na piatok 22.9. o 17:00 hod.

1/3 Na základe vzájomnej dohody klubov sa MFS 3.kola prípravky U9 medzi MŠK Tisovec – MŠK Rimavská Sobota odohrá v sobotu 23.9. o 10:00 hod.

1/3 ŠTK kontumuje MFS 2.kola MŽ U12 MFK Jelšava – FK Mesta Tornaľa pre neoprávnený štart hráčov MFK Jelšava 0:3 a prípad postupuje na DK.

1/4 ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na podávanie žiadostí na zmenu termínu cez ISSF cez dané stretnutie – kolónka žiadosť i zmenu termínu.

1/5 Upozorňuje mužstvá dospelých o zabezpečenie neprerušovaného nahrávania videa zo stretnutia.

1/6 Komisia nebude rešpektovať svojvoľné preloženia stretnutia bez vedomia ŠTK.

1/7 Žiadame FK, aby si zmeny termínov dohadovali skôr ak majú plánované akcie ( turnaje, birmovky, dovolenky, výlety ap.), lebo určite o tom vedeli skôr, nie 2-3 dni pred MFS. Zároveň upozorňujeme FK, že pri dohrávkach v týždni sa im môže stať, že bude MFS bez R – čiže len LAIK. Žiadame preto FK, aby v zápise z MFS bolo uvádzané meno laika, ktorý MFS viedol.

1/8 Dôrazne upozorňujeme R, ako aj funkcionárov FK, že do nominácie vytvorenej pred začiatkom sa nemôže vstupovať v polčasovej prestávke, nebodaj po MFS – porušenie SP.

1/9 Na základe rozpisu SFZ umožňujeme štart hráčok starších o 1 rok v kategórii U15. R bude takéto hráčky uvádzať v zázname R. Ak budú takéto dievčatá v základe na MFS, tak tam R uvedie namiesto ktorého hráča bude v nominácii.

2. Disciplinárna komisia – Ing. Ľudovít Hrmo

DK/02/2023 - 2024: TJ Tatran Muráň,  na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS, porušenie SP a RS - oficiálne oznámenie klubu TJ Tatran Muráň prostredníctvom systému ISSF o odhlásení družstva MŽ U12 zo súťaže ObFZ RS, DK ukladá klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 200,-€ (v prospech ObFZ RS), podľa kap. V., čl. 5a a kap. XIX., čl. 6a. Uhradiť 5,-€ v MZF.

DK/03/2023 - 2024: Esteban Horváth, 1453188 (MFK Jelšava MŽ U12). Na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS za neoprávnený štart v MFS 2. kola MŽ U12 ObFZ RS medzi MŠK Jelšava - FK Mesta Tornaľa dňa 15.9.2023, podľa čl. 53/1 DP. DS – v zmysle článku 54/4, DK ObFZ RS upúšťa od potrestania menovaného. Uhradiť 5,-€ v MZF.

DK/04/2023 - 2024: Sebastian Horváth, 1453189 (MFK Jelšava MŽ U12). Na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS za neoprávnený štart v MFS 2. kola MŽ U12 ObFZ RS medzi MŠK Jelšava - FK Mesta Tornaľa dňa 15.9.2023, podľa čl. 53/1 DP. DS - v zmysle článku 54/4, DK ObFZ RS upúšťa od potrestania menovaného. Uhradiť 5,-€ v MZF.

DK/05/2023 - 2024: Veronika Juhárová,  1392946  (vedúca družstva MFK Jelšava, MŽ U12). Na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS za umožnenie neoprávneného štartu hráča Esteban Horváth,1453188  a hráča Sebastian Horváth, 1453189 v MFS 2. kola MŽ U12 ObFZ RS medzi MŠK Jelšava - FK Mesta Tornaľa dňa 15.9.2023, podľa článku 53/1 DP. DS – v zmysle DP čl.36/1a, b,d,h, a čl.36/3, DK ObFZ RS upúšťa od potrestania menovanej. Uhradiť 5,-€ v MZF.

DK/06/2023 - 2024: Marcel Duna  1199795  (tréner MFK Jelšava, MŽ U12). Na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS za umožnenie neoprávneného štartu hráča Esteban Horváth,1453188  a hráča Sebastian Horváth, 1453189 v MFS 2. kola MŽ U12 ObFZ RS medzi MŠK Jelšava - FK Mesta Tornaľa dňa 15.9.2023, podľa čl. 53/1 DP. DS - v zmysle DP čl.36/1a,b,d,h a čl.36/3, DK ObFZ RS upúšťa od potrestania menovaného. Uhradiť 5,- Eur v MZF.

DK/07/2023 - 2024: MFK Jelšava, MŽ U12. Na základe podnetu ŠTK/ KM ObFZ RS (ID 175498) za umožnenie neoprávneného štartuhráčaEsteban Horváth,1453188  a hráča Sebastian Horváth, 1453189 v MFS 2. kola MŽ U12 ObFZ RS medzi MŠK Jelšava - FK Mesta Tornaľa dňa 15.9.2023, podľa čl. 53/1 DP. DS - v zmysle DP čl.36/1a,b,d,h a čl.36/3, DK ObFZ RS upúšťa od potrestania. Uhradiť 5,- Eur v MZF.

3. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

3/1 Postup pre riešenie nepredvídateľných okolností na MFZ -  na základe tel. urobiť zmeny:

- predseda KR ObFZ RS Martin Konček (0915 084 013)

- členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

- sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

3/2 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2023/2024. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

3/3 Upozornenie pre R a DZ: R resp. AR 1 je okrem iného povinný pred MFS po kontrole hráčov základnej zostavy vykonať aj kontrolu lavičiek oboch družstiev, ako aj náhradníkov a členov realizačného tímu podľa ZoS. Prípadné nezrovnalosti oznámiť R.

3/4 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.08.2023. Zároveň si môžu v termíne pred začiatkom jesennej časti 2023/2024 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com.

4. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

4/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

4/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

4/3 V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra: - od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia). RaPP čl.19 ods.13

- od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)

4/4 Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37

4/5 Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.

5. Správy zo sekretariátu:

1. Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné predpisy:
- nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
- novela Registračného a prestupového poriadku SFZ;
- novela Disciplinárneho poriadku SFZ;
- novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2. Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii "Legislatíva" na stránke futbalsfz.sk tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
3. Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, ktoré sú dostupné na uvedených LINK-och:
4.https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
5. https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
6. https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top