správa/oznam

ŠTK,KM  - Kooš A 

1/. 21.07.2018  o 14,oo sa uskutoční AKTÍV  ŠTK,KM  v Muráni  vpierstoroch /ZŠ/.   Program – Otvorenie ,Vyhodnotenie súťažného ročníka  2017-2018 /predsedovia odborných komisií/,Odovzdávanie cien a ocenení, Príprava nového súťažného ročníka –pokyny, Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ a pridelenie čísel , Ukončenie aktívu.  Na aktív pozývame zástupcu FK / štatutár, predseda alebo prezident/.  Pred aktívom sa uskutoční Konferencia ObFZ.  Pozvánky budú poslané poštou.  Programy budú aj na stránke ObFZ  . 

2/. Účastníci 6.ligy /bývalá I.trieda/  ObFZ musia mať :   Jedno mládežnícke mužstvo /U-19,U-15, alebo prípravku/. Kvalifikovaného trénera  s platnou licenciou platí aj pre asistenta. Vyškoleného zdravotníka.  Šatne pre hostí .Pre R a DZ  miestnosť s PC.  Sprchy a soc., zariadenia musia splnať štandard a hygienické normy.  Striedačky pre hráčov domácich a hostí / minimálne pre 10 osôb/. Všetky HP musia byť povinne ohradené od divákov. Hracie plochy na vyhovujúcej úrovni.  Povinná účasť v POHÁRI  ObFZ. / nová forma  bude prezentovaná na aktíve ŠTK/.

VK – Slanec  Ladislav  

Dňa 21.07.2018 sa bude konať voľba nového predsedu OK-ObFZ .  Kandidáti svoje žiadosti  môžu poslať na ObFZ R. Sobota VK – podľa vydaných pokynov  do 13.07.2018   / ÚS č. 45 /.

Matrika   -   žiadame ISSF manažérov FK aby pri žiadostiach o vystavenie RP /po uplynutí doby platnosti/, najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 

KR – Parobek V 

Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami pre R sa uskutoční dňa 3.08.2018 /piatok/ od 16:00., na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Presný program bude včas zverejnený na stránkach ObFZ . Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS.

Zo sekretariátu   -1.  Upozorňujeme FK aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.  V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mail poštu krátku žiadosť na adresu : janforgon@pobox.sk/ a v prílohe /scan/ zápisnicu z členskej schôdze,  uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.  V prípade zmeny č. účtu  potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne  po potvrdení štatutárom FK   odoslať na Matriku   S F Z .    

 

Mgr. Petrok Marian v.r   - predseda ObFZ                                         Ján  Forgon – sekretár ObFZ

Top