správa/oznam

 Úradná správa č.10, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 5.9.2019

 

Oznamujeme FK a futbalovým priaznivcom, že ObFZ distribuuje vstupenky na kvalifikačné stretnutie SLOVENSKO- WALES, ktoré sa odohrá 10.10 o 20.45 v Trnave na štadióne Antona Malatinského. V prípade záujmu kontaktujte prosím sekretára ObFZ 0905 768 096

 

1.Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

. 3 od 12.7 je v ISSF novinka- elektronické registračné preukazy (ERP)..

  Žiadame ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ  žiadosť zamietne.

4. SFZ pripravil rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

 I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje: - Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie, - Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP, - Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

 a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c. ) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

II. časť (z 20.6.2019):- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch - kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

III. časť (z 20.6.2019):- Zmena systému pri odstupnom za amatéra, - spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov), - Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou, - Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP kontaktujte rapp@futbalsfz.sk., prípadne sekretára ObFZ  0905 768 096. Ra PP, SP a Etický kódex  sú uverejnené na stránke ObFZ/zväz a komisie/sekretariát.

 

Rozpis súťaží ObFZ Rimavská Sobota je na stránke www.obfzrs.sk/zväz a komisie/sekretariát a je distribuovaný FK cestou DO.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

 

1. V ISSF systéme sú vytvorené a vylosované súťaže pre súťažný  ročník 2019/20:
Upozorňujeme FK na povinnosť zaplatenia členského na aktuálnu sezónu a platnosť RP. Pri žiadostiach o vydanie RP žiadame nahrať aktuálnu fotografiu (v histórii fotiek v ISSF systéme je možné vidieť predchádzajúcu fotografiu hráča). Žiadam Vás o nahrávanie aktuálnych fotiek. V opačnom prípade nebude žiadosť schválená.
 

2. ŠTK KM schvaľuje v prípade nepriaznivého počasia možnosť hrať súťaž prípraviek aj na multifunkčných ihriskách po vzájomnej dohode. Pre FK OŽĎANY schvaľuje túto výnimku trvale do 30.6.2020. Žiadame FK, ktoré ešte nepodali prihlášky do súťaže prípraviek, aby tak urobili do 24.8.2019. 
3.  Termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:

U11 prípravka 6.9.2019 (piatok). Trvalá výnimka Ožďany Piatok 17:00, MFI

Prípadné vzájomné dohody o zmene hracieho dňa a UHČ, prípadné trvalé zmeny  riešiť formou podania v ISSF, príp. zahlásiť predsedovi ŠTK.

4.V zmysle SP 82/1/d ŠTK  kontumuje MFS dospelých 2.kola 6. LIGY DOUBLE STAR BET  FK Lubeník -  FK Sirk 0:3. Prípad odstupuje na DK.

 5.  V zmysle SP čl.82/b ŠTK KM kontumuje MFS žiakov 1.kola SŽ U15  FK Klenovec –FK  Muráň 3:0 za nepricestovanie  FK Muráň na MFS a podľa SP Čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3: v prospech FK Klenovec. Prípad odstupuje na DK.
5. Podľa SP čl.82/1/f ŠTK KM kontumuje MFS 2. Kolo SD U19 FK Ožďany- FK Jelšava a podľa SP11/2 priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Ožďany. Prípad odstupujeme DK.

6. Nedostatky v MFS : neskoré uzatvorenie súpisky FK Radnovce na MFS2 .kola 6. LIGY DOUBLE STAR BET  FK Jelšava –FK  Radnovce .  FK Radnovce uhradia 10 eur v MZF za prerokovanie prípadu.
7. Zmeny Hracích dní a UHČ:
ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 4. Kola 6. Ligy SD U19  FK Rimavská Seč- FK Radnovce dňa 8.9.2019 o 10:00.

 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00. FK Muráň uhradí v MZF 10 eur.
ŠTK KM prekladá MFS dospelých 4 kola 6. LIGY DOUBLE STAR BET  FK Jelšava -  FK Kráľ na 14.9.2019 o 10:30 . FK Kráľ uhradí v MZF 10 eur.
ŠTK  KM nariaďuje odohrať   MFS 3. kola U15 Jelšava - Muráň dňa 13.09.2019 o 15:00. Bez poplatku v MFS.
ŠTK KM prekladá MFS 1. Kola prípraviek FK Jelšava- FK Tornala. Žiadame FK o predloženie termínu odohratia MFS vedúcemu úseku KM do 13.9.2019
ŠTK KM súhlasí so vzájomnou dohodou a nariaďuje odohrať MFS 2. Kolo prípraviek v obrátenom poradí  FK Jelšava- FK Hnúšťa 13.9 o 15 :00 v Hnúšti.
ŠTK KM prekladá MFS 1. Kola prípraviek FK Ožďany- FK Jesenské. Žiadame FK o predloženie termínu odohratia MFS vedúcemu úseku KM do 13.9.2019.

 

         

 Dôrazne upozorňujeme kluby na uvádzanie v zápise o stretnutí meno trénera , vedúceho. mužstva , lekára , hlavného usporiadateľa , videotechnika pod disciplinárnymi následkami.

14.Usmernenie ku konfrontácii mládeže -zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43 ( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z18. júna 2019: 1. variant: Po uložení rozhodcom ( R )nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H- obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 .Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie  v ISSF -zápasovej súpisky .Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R.2. variant: Doma si pripraviť –vytlačiť družstvo v ISSF–súťaže –družstvá –vyhľadanie družstiev –príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF –predložené družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi -R. Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva) uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly –pripustil alebo nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XV., bod 4. b )Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK. Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF ).
Variant č.3- v prípade, že FK disponuje plastovými RP je možné vykonať konfrontáciu klasickým spôsobom, ako v predchádzajúcom období.


DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie zo dňa 5.9.2019:

1/09/2019 Jakub Goldschmidt 1299471 /TJ Tatran Muráň,6.liga ObFZ RS/,HNS- vylúčený po 2 ŽK v MFS 2.kola 6.ligy DOUBLE BET STAR ObFZ RS medzi TJ Družstevník Kráľ- TJ Tatran Muráň, DK menovanému ukladá DS zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 2.9.2019 podľa čl.37/3 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

2/09/2019 TJ Tatran Muráň SŽ U15, na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/nenastúpenie na MFS dňa 31.8.2019/,DK klubu ukladá pokutu 50,-Eur pre ObFZ RS a 50,-Eur pre TJ Družstevník Klenovec podľa čl.19/2a RS ObFZ RS.DK žiada klub o predloženie zaplatenia pokuty pre klub TJ Družstevník Klenovec do 19.9.2019 pod DS na sekretariát ObFZ RS .Pokuta pre OBFZ RS bude započítaná do MZF. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

3/09/2019 FC Radnovce SD U19, na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/nenastúpenie na MFS dňa 24.8.2019/,DK klubu ukladá pokutu 70,-Eur pre ObFZ RS a 70,-Eur pre OFK Sirk podľa čl.19/2a RS ObFZ RS.DK žiada klub o predloženie zaplatenia pokuty pre klub OFK Sirk do 19.9.2019 pod DS na sekretariát ObFZ RS .Pokuta pre OBFZ RS bude započítaná do MZF. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

4/09/2019 FC Radnovce SD U19, za nedodržanie uznesenia DK 6/08/2019 z ÚS č.9 zo dňa 30.08.2019 podľa čl.64/1b DP,DK ukladá pokutu 20,-Eur podľa čl.64/4 DP. Uhradiť 5,-Eur v MZF.

5/09/2019  Erich Foríšek 1160490/FK obec Lubeník,6.liga ObFZ RS/,na základe ZoS, Správy DZ a Oznámení o nedostatkoch začína disciplinárne konanie za inzultáciu rozhodcu v stretnutí 2.kola 6.ligy DOUBLE BET STAR ObFZ RS medzi FK obec Lubeník-OFK Sirk dňa 31.8.2019.Žiada o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu podaním v ISSF v termíne do 10.9.2019. Predbežnýmochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkýchstretnutiach FK obec Lubeník od 02.09.2019 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d, 6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.

6/09/2019 FK obec Lubeník/6.liga ObFZ RS/,na základe ZoS, Správy DZ a Oznamení o nedostatkoch začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k inzultácii delegovanej osoby v stretnutí 2.kola 6.ligy DOUBLE BET STAR ObFZ RS dňa 31.8.2019, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 10.9.2019.

7/09/2019 Dušan Laššák 1195496/TJ Ožďany,6.liga ObFZ RS/, berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej 5/08/2019 a rozhodla, že žiadosť zamieta. Uhradiť 10,-Eur v MZF podľa ods.XIX čl.12/8d RS ObFZ RS.

8/09/2019 Lukáš Brndiar 1200600 /TJ Družstevník Klenovec,V.liga sk.D SsFZ/, DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej v ÚS č.45 2018/19 ObFZ RS uznesenie DK pod č.15/6/2019 zo dňa 19.6.2019 a rozhodla podľa čl.41/1,2,3 DP,že podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku  a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

9/09/2019 Dominik Brindzák 1347496/kapitán MFK Jelšava,U-19/,na základe podnetu ŠTK-KM a vlastných zistení,začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga DORAST U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019.Žiada o písomné vyjadrenie v termíne do 10.09.2019 podaním v ISSF. Predbežným ochranným opatrenímpozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava od 05.09.2019 do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,3a,d,e,6,7, a čl. 43/1,2a,4 DP.

10/09/2019 Marek Boldi 1361966/MFK Jelšava,U-19/,na základe podnetu ŠTK-KM a vlastných zistení,začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga DORAST U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019.Žiada o písomné vyjadrenie v termíne do 10.09.2019 podaním v ISSF. Predbežným ochranným opatrenímpozastavuje menovanému výkon športu vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava od 05.09.2019 do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,3a,d,e,6,7, a čl. 43/1,2a,4 DP.

11/09/2019 Peter Niklas 125277/vedúci mužstva MFK Jelšava,U-19/,na základe podnetu ŠTK-KM a vlastných zistení,začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga DORAST U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019.Žiada o písomné vyjadrenie v termíne do 10.09.2019 podaním v ISSF. Predbežným ochranným opatrenímpozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MFK Jelšava od 05.09.2019 do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,3a,d,e, 6,7, a čl. 43/1,2a,4 DP.

12/09/2019 Kristína Singlárová 1324951 R,na základe SoZ a vlastných zistení, neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga DORAST U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019.DK žiada menovanú o dodatočné písomné vyjadrenie  podané cez ISSF do 10.9.2019.

13/09/2019 Miloš Šupka 1312863 AR,na základe SoZ a vlastných zistení, neoprávnený štart hráča  v stretnutí 2.kola 6.liga DORAST U19 ObFZ RS medzi TJ Ožďany- MFK Jelšava dňa 25.08.2019.DK žiada menovaného o dodatočné písomné vyjadrenie  podané cez ISSF do 10.9.2019.

 

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:


)  . Žiadame R, ktorí nedoručili platné lekárske potvrdenie, aby ho doručili na sekretariát ObFZ do 12.9.2019. V opačnom prípade bude R pozastavená delegácia na MFS.
Žiadame FK, R a DZ, aby sa obracali s prípadnými žiadosťami na p. Richarda Bálinta
kontakt: 0903 273 554, riso.balint @gmail.com.  
Oznamujeme R a DZ že na sekretariáte ObFZ si môžu vyzdvihnúť RS 2019/2020 za poplatok 3 eur od 11.9( 9,10.9 SC sekretára ObFZ.) a obdobne žiadame R o vyzdvihnutie si dresov od firmy ATAK.
Na stránke ObFZ RS/zväz a komisie/KR sú zverejnené metodické pokyny k vyplňovaniu správ PR 2019/20 a pokyny k porade pred stretnutím.

KR (obsadzovací úsek): Richard BÁLINT


 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

KR (obsadzovací úsek) - Richard BÁLINT

Zmeny v DL č. 5:

 6. LIGA DOUBLE STAR BET - 3. kolo

8.9. o 15:30 hod. FK Uzovská Panica -  FK Jelšava : Pocklan (R) za Belána O.

                             FK Radnovce -  FK Kráľ             Varga (AR1) za Beracka

                             FK Muráň – FK  Lubeník             stretnutie preložené na 27.10. o 14:00 hod., pôvodná delegácia

 

6. LIGA SD U19 - 4. kolo

7.9. o 13:00 hod.        FK Rimavská. Seč –FK Radnovce    zmena UHČ na nedeľu  (8.9.) o 10:00 hod., pôvodná delegácia

 

4. LIGA SŽ U15 - 2. kolo

7.9. o 10:00 hod.        FK Ožďany - FK Hajnáčka   trvalá výnimka  FK Ožďany ÚHČ na nedeľu o 10:00 hod. (domáce zápasy).

 

Prípravka  U11 1. kolo

FK Hnúšťa –FK  Revúca       zmena UHČ na štvrtok (5.9.) o 16:00 hod., pôvodná delegácia

FK Jelšava – FK Tornaľa       zmena UHČ na štvrtok (12.9.) o 17:00 hod, pôvodná delegácia

FK Hajnáčka- FK R. Sobota zmena UHČ na 16:30 hod., pôvodná delegácia

FK Ožďany –FK  Jesenské    zmena UHČ na štvrtok (17.10.) o 17:00 hod pôvodná delegácia

 

   

TMK  predseda: Ladislav DANYI:


Školenie organizuje TMK SsFZ t.z, že zo všetkými žiadosťami a ospravedlneniami sa obracajte na p. Petra Štefaňáka mail: peterstefanak@gmail.com.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC

Výkonný výbor:
 Matričná komisia: Viď 3,4. Časť US

Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top