správa/oznam

Úradná správa č. 31, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 17.5.2024

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK kontumuje MFS dospelých 10 .kola TJ Družstevník Kráľ - FK obec Lubeník 3:0 (kont.) podľa SP 82/1b za nenastúpenie na MFS. Prípad podstupuje DK.

1/2  Súhlasí zo vzájomnou dohodou MFK Jelšava - TJ Ožďany U12 16.kola na 17.5.2024 o 17:00 hod.

1/3 Žiada kluby FK Jesenské a MFK Revúca o nahlásenie termínu stretnutia 16. kola MŽ U12 do stredy 22.5.2024.

2. Disciplinárna komisia - Ing. Ľudovit Hrmo:

DK/22/2023 - 2024   

FK obec Lubeník,  na základe podnetu ŠTK ObFZ RS, za porušenie SP čl. 82/1b, nenastúpenie družstva na  MFS   10.kola   dospelých 7.liga ObFZ Rimavská Sobota dňa 11.5.2024 medzi  TJ Družstevník Kráľ - FK obec Lubeník,  DK ukladá podľa čl. 59, čl. 64/1a DP, klubu disciplinárnu sankciu - poplatok 100,- € ( v prospech ObFZ RS), v zmysle RS kap. XIX., čl.2a. Uhradiť 10,- € v MZF.

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ. Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

3/2 Technicky úsek SFZ zverejnil knihu "Grassroots tréner detí". Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí. V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom). Knihu je možné objednať na nsledujúcom odkaze: https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

Nominácie výberu SsFZ 2010 a 2011 (PPTF)

SsFZ - Stredoslovenský futbalový zväz v rámci programu rozvoja talentovaných hráčov v prostredí „GRASSROOTS“ a SFZ - Slovenský futbalový zväz v programe PPTF (Program podpory talentovaných futbalistov ), ktoré sú určené výhradne pre hráčov mimo UTM – útvar talentovanej mládeže a Akadémie, organizuje prvé Kontrolné zrazy – výberové zápasy určené pre kategórie U14 (2010) a U13 (2011). ktoré sa uskutočnia v Lučenci dňa 21. mája 2024 (utorok) na futbalovom štadióne MŠK Novohrad Lučenec.

Ročník 2010 (U14)

Program:

08.30 - zraz v Lučenci

09.30 - výberový zápas, výber SsFZ 10´„GRASSROOTS“

Zoznam nominovaných: NÉMET Samuel, KÁRÁSZ Kevin, KUKLA Pavel (FK Jesenské), HAMAR Filip, HORVÁT Fabián, DULAJ Tobias, ZUBÁK Ján (MFK Revúca), KIZEK Leon, FOLKO Timur, TURČAN Timotej (FK Iskra Hnúšťa), FARKAŠ Kevin (FKM Tornaľa)

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 21. mája 2024 o 08.30 hod. v areáli futbalového štadióna MŠK Novohrad Lučenec. Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ukončenie akcie je plánované na utorok 21. mája 2024 do 12.00 hod. v Lučenci. V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Štrba 0905 482 164. Hráči si prinesú: kopačky (aj na umelú trávu), chrániče, tepláky, uterák, šlapky. Priniesť so sebou preukaz poistenca! Neospravedlnená neúčasť bude riešená v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ a SsFZ.

 

Ročník 2011 (U13)

Program:

12.00 - zraz v Lučenci

13.00 - výberový zápas, výber SsFZ 11´„GRASSROOTS“

Zoznam nominovaných: MIKLÓS Dávid, BODNÁR Štefan, GALLO Teodor (FKM Tornaľa), BUŠA Zsolt, LAKATOŠ Štefan (FK Jesenské), BELICA Timotej, RUSO Patrik, ZUBÁK Juraj (MFK Revúca), GUNÁR Marián, VAĽO Lukáš, ILČÍK Matej (FK Iskra Hnúšťa)

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 21. mája 2024 o 12.00 hod. v areáli futbalového štadióna MŠK Novohrad Lučenec. Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ukončenie akcie je plánované na utorok 21. mája 2024 do 15.00 hod. v Luč enci. V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Štrba 0905 482 164. Hráči si prinesú: kopačky (aj na umelú trávu), chrániče, tepláky, uterák, šlapky.Priniesť so sebou preukaz poistenca! Neospravedlnená neúčasť bude riešená v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ a SsFZ.

Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie / predĺženie licencie "A" delegátazväzu a pre získanie / predĺženie licencie "P" delegáta zväzu

Licenčný seminár licencie „A“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „A“ je 130,- €.
Licenčný seminár licencie „P“ - Delegát zväzu sa bude konať dňa 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava 535. Výška platby za seminár licencie „P“ je 250,- €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 3.6.2024. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány /
Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným
uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok.
Všetci záujemcovia o Licenciu "A", resp. "P" musia spĺňať podmienky definované Smernicou o
odbornej príprave delegátov zväzu (Licencia "A" - čl.3, bod 1, Licencia "P" - čl.5, bod 1) a musia na
seminári predložiť:
• prehlásenie o bezúhonnosti,
• potvrdenie o zdravotnom stave,
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ("A" Licencia - postačuje stredné vzdelanie, "P" Licencia - úplné stredné vzdelanie) - iba noví uchádzači
V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk

TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Rimavská Sobota organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C / C licencie v rozsahu 5 hodín v pondelok 27.mája 2024 od 15.00 hod. v Rimavskej Sobote. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Program seminára a prihlášku na seminár nájdete na stránke ssfz.sk / aktuality.

TMK SsFZ v spolupráci s TÚ SFZ a príslušnými TMK ObFZ plánuje v druhom polroku 2024 zorganizovať dve školenia UEFA C licencie – Rimavská Sobota / Lučenec (august – október).

Správy zo sekretariátu:

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretar@obfzrs.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

- v prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky.

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top