správa/oznam

Úradná správa č. 33, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 2.6.2023

1. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

U-08/2022-2023:.Štefan Rusňák (1299538) FK obec Lubeník -  vylúčenie za telesné napadnutie –  vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre na hracej ploche, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.05.2023. Uhradiť 5,-€ v MZF.

U_09/2022-2023: Dominik Deme (1298616) MFK Jelšava - vylúčenie za telesné napadnutie – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre na hracej ploche, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, podľa čl. 49/2b DP, od 22.05.2023. Uhradiť 5,-€ v MZF.

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT

Upozorňujeme zástupcov futbalových klubov, že od 1. apríla končí zimné registračné obdobie.

Od tohto termínu je možné vykonávať len registráciu nových hráčov a preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:

a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.

b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz .

3. Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na email (sekretar@obfzrs.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Informácia ohľadne novej trénerskej licencii - SFZ Grassroots Leader

- Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí". Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ/ RFZ a v školských projektoch SFZ.

PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu majú oprávnenie ako tréner na:
- Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner a aj ako asistent trénera, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ).
- Tréner s licenciou SFZ Grassroots Leader NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), RFZ a ObFZ však áno.

Všetky informácie nájdete na stránke SFZ https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/ 

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top