správa/oznam

Úradná správa č. 14, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 5.11.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT: 

Konferencia ObFZ Rimavská Sobota, na ktorej budú volené orgány ObFZ na nové 4-ročné funkčné obdobie, sa uskutoční v piatok 19.11.2021 od 16:30 hod. (miesto bude včas upresnené na pozvánke)

Predbežný program konferencie:

1. vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami,

2. schválenie pracovných komisií konferencie (mandátovej, návrhovej, volebnej),

3. schválenie pracovného predsedníctva,

4. vyhlásenie o uznášaniaschopnosti konferencie,

5. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu, ak boli podané,

6. schválenie programu,

7. prerokovanie schváleného programu,

8. vystúpenie predsedu alebo ním poverenej osoby k činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,

9. správa o hospodárení ObFZ,

10. vystúpenie hostí konferencie,

11. voľba predsedu ObFZ,

12. voľby členov VV, predsedu OK, predsedu DK, predsedu TMK, zástupcu rozhodcov,

13. voľby delegátov na konferenciu SsFZ,

14. správa volebnej komisie,

15. diskusia,

16. správa návrhovej komisie,

17. schválenie uznesenia z konferencie,

18. záver.

*     Upozorňujeme, že v zmysle čl. 27/4 Stanov ObFZ RS návrhy kandidátov na volených členov orgánov ObFZ musia byť podané písomne, poštou alebo sken elektronickou formou na email sekretar@obfzrs.sk, najneskôr 14.11.2021 do 24:00 hod. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii, to neplatí vo vzťahu k voľbe delegáta ObFZ na konferenciu SsFZ. Kandidáti na volené funkcie budú na webe ObFZ zverejnení 15.11.2021.

*     Návrh kandidáta na volenú funkciu MUSÍ obsahovať: Meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, emailovú adresu, funkciu, na ktorú kandidáta navrhujete, súhlasné stanovisko kandidáta (vlastnoručný podpis), pečiatka FK a podpis štatutára, vzor tlačiva: konferencia_obfz_rs_2021_navrh_kandidatov.pdf (obfzrs.sk)

*     Na konferencii je oprávnený zúčastniť sa s právom hlasovať jeden delegát za každého riadneho člena ObFZ, ktorí spĺňajú náležitosti článku 22/1 Stanov ObFZ. Za delegáta je považovaný štatutár FK, uvedený v ISSF alebo ním poverená osoba, ktorá predloží písomné poverenie o zastupovaní štatutára na rokovaní konferencie.

*     Pozvánky na konferenciu s programom budú delegátom konferencie (štatutárom FK) zaslané na ich email najneskôr 10.11.2021, ďalšie materiály ku konferencii budú zverejnené na stránke ObFZ najneskôr 16.11.2021.

*     Konferencia sa uskutoční v režime OTP. Zúčastnení sú povinní predložiť potvrdenie o plnom očkovaní alebo covid test (PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo antigénový nie starší ako 48 hodín) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid 19 (do 180 dní od ochorenia). V prípade nepredloženia potrebných potvrdení nebude účastník konferencie na rokovanie pripustený.

ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK/KM dôrazne odporúča:

ObFZ Rimavská Sobota sa na všetkých športových podujatiach, teda na všetkých MFZ v rámci ObFZ, riadi športovým COVID automatom.

V rámci ochrany súkromia a bezpečnosti všetkých účastníkov, dôrazne odporúčame organizátorom, aby pri organizácii podujatí postupovali nasledovne:

  • Od zástupcu futbalového klubu priamo na mieste pred vstupom na štadión a MFZ prevzali Zoznam členov FK, ktorí sa daného MFZ zúčastnia, Čestné prehlásenie k protokolu OTPČestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (mládež)

Tento zoznam účastníkov a čestné prehlásenia by mal vždy podpísať vedúci klubu/resp. osoba, ktorá je v daný moment na MFZ zodpovednou osobou za hráčov, ktorých sprevádza.

V zozname je potrebné uviesť kontaktné informácie, aby sa v prípade pozitívnej osoby na COVID 19 vedeli dohľadať všetky kontakty.

Všetky potrebné tlačivá sú na stiahnutie v nasledovných linkoch:

Zoznam členov a Čestné prehlásenie k OTP muži: MUŽI_Zoznam a čestné prehlásenie na MFZ (1).pdf (obfzrs.sk)

Zoznam členov, Čestné prehlásenie a čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti mládež:

MLÁDEŽ_Zoznam a čestné prehlásenie na MFZ.pdf (obfzrs.sk)

2. ŠTK schvaľuje vzájomnú dohodu medzi klubmi FK Lubeník - FK Kráľ (6. liga dospelí) odohrať 8. kolo MFS 6.11.2021 o 14:00 hod.

3. ŠTK/ KM schvaľuje výsledky jesennej časti ročníka 2021/2022 dospelých a mládeže a ďakuje všetkým funkcionárom za spoluprácu v jesennej časti ročníka 2021/2022

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2021 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/ Elektronická podateľňa/ Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/ Tréneri/ Dokumenty.

2. Plán kontinuálneho vzdelávania trénrov v II. polroku 2021 - semináre pre trénerov UEFA B/ UEFA Grassroots C: Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženietrénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie  s COVID 19 dočasne pozastavená. Pre splnenie podmienok predlžovania platnosti licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. SAktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/ Tréner/ Kontinuálne vzdelávanie

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top